Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu a poskytovanie opatrovateľskej služby

Spoločný obecný úrad Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici - oddelenie sociálnych služieb vykonáva posudzovanie občana na vybrané druhy sociálnych služieb a zastrešuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre obce kumulované v SOU Jasenica.

Posudzovanie odkázanosti občana na vybrané druhy sociálnych služieb

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení je príslušná obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na opatrovateľskú službu.

1) Postup pri konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (v zariadeniach sociálnych služieb aj na opatrovateľskú službu):

Občan s trvalým pobytom v príslušnej obci podáva osobne alebo poštou priamo na Spoločný obecný úrad v Jasenici so sídlom v Považskej Bystrici - oddelenie sociálnych služieb alebo na obec, kde má trvalý pobyt, nasledovné tlačivá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - vypĺňa občan (v žiadosti zaškrtne druh sociálnej služby a formu sociálnej služby)
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o  zdravotnom stave fyzickej osoby,  ktoré vyplní, potvrdí a podpíše zmluvný všeobecný lekár alebo výpis, správa o priebehu a vývoji choroby, zdravotného postihnutia zo zdravotnej dokumentácie (napr. prepúšťacia správa z nemocnice) nie staršie ako šesť mesiacov

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o  zdravotnom stave fyzickej osoby nájdete nižšie v sekcií Formuláre na prevzatie a vytlačenie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Spoločnom obecnom úrade Jasenica, Oddelenie sociálnych služieb, Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica alebo na príslušnej obci.

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytuje zamestnanec oddelenia sociálnych služieb (tel. č.: 042/42 62 177).

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a na opatrovateľskú službu (kompetencia obcí/miest) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Výsledkom posudkovej činnosti je posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Upozornenie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Zoznam príloh k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Ak je posudzovaný zbavený spôsobilosti na právne úkony:

 • rozsudok zo súdu - fotokópia.

Ak posudzovaného niekto zastupuje:

 • splnomocnenie (overené podpisy) - fotokópia, alebo
 • generálna plná moc (overený podpis) - fotokópia.

Ak je posudzované dieťa:

 • rodný list - fotokópia.

Ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného (psychického alebo fyzického) stavu:

 • prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave

Všetky potrebné tlačivá nájdete nižšie v sekcií Formuláre na prevzatie a vytlačenie.

Lehota na vybavenie:

30 kalendárnych dní (pri zložitejších prípadoch 60 kalendárnych dní)

Elektronický formulár na vyplnenie:

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky

Formuláre na prevzatie a vytlačenie:

Doplňujúce informácie:

Po vydaní rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 15 dní od jeho prevzatia a tieto doklady slúžia ako prílohy ku žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a na opatrovateľskú službu

Garant:

oddelenie sociálnych služieb

2) Postup pri konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na základe posudku vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, a posudku o odkázanosti na sociálnu vydaného inou obcou alebo vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný (v zariadeniach sociálnych služieb aj na opatrovateľskú službu):

Občan s trvalým pobytom v príslušnej obci podáva osobne alebo poštou priamo na Spoločný obecný úrad v Jasenici so sídlom v Považskej Bystrici - oddelenie sociálnych služieb alebo na obec, kde má trvalý pobyt, nasledovné tlačivá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu - vypĺňa občan (v žiadosti zaškrtne druh sociálnej služby a formu sociálnej služby)
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o  zdravotnom stave fyzickej osoby,  ktoré vyplní, potvrdí a podpíše zmluvný všeobecný lekár

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o  zdravotnom stave fyzickej osoby nájdete nižšie v sekcií Formuláre na prevzatie a vytlačenie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Spoločnom obecnom úrade Jasenica, Oddelenie sociálnych služieb, Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica alebo na príslušnej obci.

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytuje zamestnanec oddelenia sociálnych služieb (tel. č.: 042/42 62 177).

Zoznam príloh k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • Komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je jeho obsahom aj stupeň odkázanosti na sociálnu službu, alebo,
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou (podľa trvalého bydliska) + právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané inou obcou, alebo,
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný VÚC (podľa trvalého bydliska) + právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané VÚC.

Ak je posudzovaný zbavený spôsobilosti na právne úkony:

 • rozsudok zo súdu - fotokópia.

Ak posudzovaného niekto zastupuje:

 • splnomocnenie (overené podpisy) - fotokópia, alebo
 • generálna plná moc (overený podpis) - fotokópia.

Ak je posudzované dieťa:

 • rodný list - fotokópia.

Ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného (psychického alebo fyzického) stavu:

 • prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave

Lehota na vybavenie:

30 kalendárnych dní (pri zložitejších prípadoch 60 kalendárnych dní)

Elektronický formulár na vyplnenie:

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky

Formuláre na prevzatie a vytlačenie:

Doplňujúce informácie:

Po vydaní rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 15 dní od jeho prevzatia a tieto doklady slúžia ako prílohy ku žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a na opatrovateľskú službu

Garant:

oddelenie sociálnych služieb

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Obec Jasenica ako poskytovateľ opatrovateľskej služby v 24 obciach kumulovaných v Spoločnom obecnom úrade Jasenica zabezpečuje opatrovateľskú službu na území príslušnej obce. Snahou je podpora opatrovateľskej služby v obciach pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby, najmä pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v prirodzenom domácom prostredí. Poslaním je poskytnutie pomoci pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou schopností a s akcentom na rešpektovanie individuálnych potrieb občanov.

Opis:

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Komu nemožno poskytovať opatrovateľskú službu:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
  podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č.447/2008 Z. z.,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

1) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva občan, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v obci na základe:

 • písomnej Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
 • Vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (vyplnené a úradne overené),
 • dokladu o výške aktuálneho príjmu žiadateľa (rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku) a iných s ním spoločne posudzovaných osôb ku dňu podania žiadosti,
 • posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušnou obcou,
 • právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušnou obcou,
 • ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, doklady potvrdzujúce túto skutočnosť,
 • ak je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, ale nie je schopný podpisu, je nutné doložiť splnomocnenie alebo generálnu plnú moc, alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára na základe § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
 • v prípade úmrtia žiadateľa je potrebné doložiť úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí.

Tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu a potvrdenia ošetrujúceho lekára nájdete nižšie v sekcií Formuláre na prevzatie a vytlačenie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Spoločnom obecnom úrade Jasenica, Oddelenie sociálnych služieb, Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica.

Žiadosť spolu so všetkými prílohami podá občan na Spoločný obecný úrad Jasenica, Oddelenie sociálnych služieb, Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica.

Základné sociálne poradenstvo v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby poskytuje zamestnanec oddelenia sociálnych služieb (tel. č.: 042/42 62 177).

Upozornenie: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná osoba.

Po splnení vyššie uvedeného sa so žiadateľom uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby na základe ktorej sa realizuje opatrovateľská služba.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje označenie zmluvných strán, druh poskytovanej sociálnej služby, vecný rozsah sociálnej služby, formu poskytovania sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, miesto a čas poskytovania sociálnej služby, sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie, podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu (pohľadávky voči fyzickým osobám s vyživovacou povinnosťou).

Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočítava na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica resp. príslučnej obce. 

Lehota na vybavenie:

30 kalendárnych dní  

Elektronický formulár na vyplnenie:

Žiadosť nie je možné podať elektronicky nakoľko jej súčasťou sú prílohy, ktoré nie je možné zaslať elektronicky

Formuláre na prevzatie a vytlačenie:

Doplňujúce informácie:

V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa opatrovateľskej služby o poskytovanie opatrovateľskej služby (opatrovateľská služba sa bude poskytovať bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za túto poskytovanú opatrovateľskú službu.

Garant:

oddelenie sociálnych služieb

2) Zoznam čakateľov na poskytovanie opatrovateľskej služby:

V prípade, že v príslušnej obci nie je voľné miesto a fyzická osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov na poskytovanie opatrovateľskej služby, poskytovateľ zaeviduje jeho žiadosť v zozname čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa. Na základe uvedeného, poskytovanie opatrovateľskej služby bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname čakateľov. Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k poskytovaniu opatrovateľskej služby a odmietne toto poskytovanie, jeho žiadosť sa pokladá za vybavenú a nie je ďalej vedený v zozname čakateľov. Opätovne si môže v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby spolu so všetkými prílohami a bude zaevidovaný ako nový žiadateľ na poslednom mieste v zozname čakateľov.

Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k poskytovaniu opatrovateľskej služby a zo zdravotných dôvodov nemôže byť u neho začaté poskytovanie opatrovateľskej služby (napr. hospitalizácia žiadateľa), bude ponechaný na prvom mieste a miesto bude ponúknuté ďalšej fyzickej osobe zo zoznamu čakateľov.

Zoznam čakateľov na poskytovanie opatrovateľskej služby obsahuje:

 • pohlavie
 • číslo žiadateľa (kvôli ochrane osobných údajov a bezpečnostnej smernici /GDPR)
 • obec trvalého bydliska žiadateľa
 • dátum zaradenia do poradovníka

Obec Jasenica ako poskytovateľ opatrovateľskej služby v súčasnosti neeviduje poradovník čakateľov na opatrovateľskú službu (nulový stav).

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň