Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Uznesenia

Vyvesené: 21. 7. 2022 Dátum zvesenia: 6. 8. 2022
Vyvesené: 21. 7. 2022 Dátum zvesenia: 6. 8. 2022
Vyvesené: 9. 5. 2022 Dátum zvesenia: 25. 5. 2022
Vyvesené: 29. 12. 2021 Dátum zvesenia: 14. 1. 2022
Vyvesené: 24. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 22. 9. 2021
Vyvesené: 28. 7. 2021 Dátum zvesenia: 13. 8. 2021
Vyvesené: 3. 6. 2021 Dátum zvesenia: 19. 6. 2021
Vyvesené: 18. 3. 2021 Dátum zvesenia: 3. 4. 2021
Vyvesené: 13. 1. 2021 Dátum zvesenia: 29. 1. 2021
Vyvesené: 4. 11. 2020 Dátum zvesenia: 20. 11. 2020
Vyvesené: 2. 10. 2020 Dátum zvesenia: 18. 10. 2020
Vyvesené: 3. 7. 2020 Dátum zvesenia: 19. 7. 2020
Vyvesené: 15. 6. 2020 Dátum zvesenia: 1. 7. 2020
Vyvesené: 13. 4. 2020 Dátum zvesenia: 29. 4. 2020
Vyvesené: 10. 4. 2020 Dátum zvesenia: 26. 4. 2020
Vyvesené: 10. 4. 2020 Dátum zvesenia: 26. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020 Dátum zvesenia: 8. 4. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 13. 10. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 7. 12. 2018 Dátum zvesenia: 23. 12. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 15. 10. 2018 Dátum zvesenia: 31. 10. 2018
Vyvesené: 16. 8. 2018 Dátum zvesenia: 1. 9. 2018
Vyvesené: 16. 8. 2018 Dátum zvesenia: 1. 9. 2018
Vyvesené: 16. 8. 2018 Dátum zvesenia: 1. 9. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
Vyvesené: 24. 5. 2018 Dátum zvesenia: 9. 6. 2018
Vyvesené: 24. 5. 2018 Dátum zvesenia: 9. 6. 2018
Vyvesené: 24. 5. 2018 Dátum zvesenia: 9. 6. 2018
Vyvesené: 24. 5. 2018 Dátum zvesenia: 9. 6. 2018
Vyvesené: 24. 5. 2018 Dátum zvesenia: 9. 6. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 17. 3. 2018
Vyvesené: 7. 1. 2018 Dátum zvesenia: 23. 1. 2018
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
Vyvesené: 4. 9. 2017 Dátum zvesenia: 20. 9. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017
Vyvesené: 16. 5. 2017
Vyvesené: 16. 5. 2017
Vyvesené: 16. 5. 2017
Vyvesené: 16. 5. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 23. 2. 2017
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 8. 12. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016
Vyvesené: 27. 7. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 30. 6. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 18. 2. 2016
Vyvesené: 10. 12. 2015
Vyvesené: 10. 12. 2015
Vyvesené: 10. 12. 2015
Vyvesené: 10. 12. 2015
Vyvesené: 10. 12. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 15. 10. 2015
Vyvesené: 12. 10. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 7. 7. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 6. 2015
Vyvesené: 24. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 23. 4. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 26. 2. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 22. 1. 2015
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 15. 12. 2014
Vyvesené: 14. 11. 2014
Vyvesené: 14. 11. 2014
Vyvesené: 5. 9. 2014
Vyvesené: 5. 9. 2014
Vyvesené: 18. 7. 2014
Vyvesené: 18. 7. 2014
Vyvesené: 18. 7. 2014
Vyvesené: 18. 7. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 6. 6. 2014
Vyvesené: 11. 4. 2014
Vyvesené: 11. 4. 2014
Vyvesené: 11. 4. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 24. 1. 2014
Vyvesené: 10. 5. 2014
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 15. 11. 2013
Vyvesené: 16. 8. 2013
Vyvesené: 16. 8. 2013
Vyvesené: 16. 8. 2013
Vyvesené: 16. 8. 2013
Vyvesené: 31. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 10. 5. 2013
Vyvesené: 1. 3. 2013
Vyvesené: 1. 3. 2013
Vyvesené: 1. 3. 2013
Vyvesené: 1. 3. 2013
Vyvesené: 25. 1. 2013
Vyvesené: 25. 1. 2013
Vyvesené: 25. 1. 2013
Vyvesené: 25. 1. 2013
Vyvesené: 25. 1. 2013
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2012
Vyvesené: 7. 9. 2012
Vyvesené: 7. 9. 2012
Vyvesené: 29. 6. 2012
Vyvesené: 29. 6. 2012
Vyvesené: 29. 6. 2012
Vyvesené: 29. 6. 2012
Vyvesené: 29. 6. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 13. 4. 2012
Vyvesené: 27. 1. 2012
Vyvesené: 27. 1. 2012
Vyvesené: 27. 1. 2012
Vyvesené: 27. 1. 2012
Vyvesené: 27. 1. 2012
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 9. 12. 2011
Vyvesené: 4. 11. 2011
Vyvesené: 4. 11. 2011
Vyvesené: 4. 11. 2011
Vyvesené: 4. 11. 2011
Vyvesené: 4. 11. 2011
Vyvesené: 19. 8. 2011
Vyvesené: 19. 8. 2011
Vyvesené: 19. 8. 2011
Vyvesené: 24. 6. 2011
Vyvesené: 24. 6. 2011
Vyvesené: 24. 6. 2011
Vyvesené: 12. 5. 2011
Vyvesené: 12. 5. 2011
Vyvesené: 12. 5. 2011
Vyvesené: 12. 5. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 24. 3. 2011
Vyvesené: 27. 1. 2011
Vyvesené: 27. 1. 2011
Vyvesené: 27. 1. 2011
Vyvesené: 27. 1. 2011
Vyvesené: 27. 1. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 16. 12. 2010
Vyvesené: 25. 11. 2010
Vyvesené: 25. 11. 2010
Vyvesené: 25. 11. 2010
Vyvesené: 25. 11. 2010
Vyvesené: 7. 10. 2010
Vyvesené: 19. 8. 2010
Vyvesené: 19. 8. 2010
Vyvesené: 19. 8. 2010
Vyvesené: 19. 8. 2010
Vyvesené: 19. 8. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 2. 6. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 25. 3. 2010
Vyvesené: 27. 1. 2010
Vyvesené: 27. 1. 2010
Vyvesené: 27. 1. 2010
Vyvesené: 27. 1. 2010
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2009
Vyvesené: 24. 9. 2009
Vyvesené: 24. 9. 2009
Vyvesené: 24. 9. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009
Vyvesené: 23. 7. 2009

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň