Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Školy

Materská škola v Jasenici

Materská škola sa dlhý čas nachádzala v priestoroch starej kamennej školskej budovy postavenej v roku 1857 pri kostole. Keďže sa nachádzala na farskom pozemku, obec platila za budovu farskému úradu nájom. Budova bola chladná a elektrické kúrenie nevýhodné. Deti museli zimné rána často tráviť v kabátoch. Preto sa časť v priestoroch budovy základnej školy prispôsobila pre potreby materskej školy, ktorá tu funguje od roku 2003.

Adresa: Jasenica 214, 018 17  Jasenica

Telefón: 042/4385 131

Riaditeľka: Jarmila Bašová

Základná škola v Jasenici

Adresa: Základná škola 1. - 4. ročník Jasenica,  Jasenica 214, 018 17

Telefón: 042/4385 124

E-mail: skola@zsjasenica.edu.sk

Internetová adresa: zsjasenica.edupage.sk

História

Rímskokatolícka ľudová škola v Jesenici

Kamenná budova školy s bytom pre učiteľa - organistu, bola postavená severne od kostola na farskom pozemku v roku 1857 (v areáli dnešného amfiteátra). Bola vybudovaná farníkmi Malej Jasenice. Uprostred učebne bol strop podopretý dreveným stĺpom. Do tejto školy chodili deti z Malej a Veľkej Jasenice, zo Stupného a z Podvažia. Počet školopovinných detí presahoval počet 200.

Podľa zápisu učiteľa Štefana Šinského v školskej kronike zo školského roku 1930/1931: „škola bola dosť chudobno vystrojená. Nemala ani len tých najpotrebnejších pomôcok. Behom školského roku nepribudlo takmer ničoho.“ (Školská kronika, č.i. 59, str. 7)

Učiteľ a správca školy bol spravidla tiež aj organistom a spolu s kňazom a richtárom požíval v dedine veľkú autoritu.

Názov školy

Od vzniku školy, od roku 1857 bol názov školy Rímskokatolícka ľudová škola v Jesenici a tento názov pretrval až do školského roku 1942/1943. Od roku 1943/1944 do roku 1959/1961 škola niesla názov Štátna ľudová škola v Jesenici. Od školského roka 1948/1949 sa už škola volala Národná škola v Jasenici. V školskom roku 1960/1961 sa je názov znovu zmenil na Základná deväťročná škola 1.-5. ročníka v Jasenici.

Dozorný orgán školy („Dozorstvo nad školou“)

Do roku 1868 vykonával dozor nad školou nitriansky biskup, následne miestny farár a potom všetci občania. Od roku 1868 sa podľa zákona zriadila školská stolica. Jej predsedom bol miestny farár a 10 členov pozostávajúcich z „výbornejších“ mužov. Ostatní občania právo v dozore stratili. V školskom roku 1938/1939 bola školská stolica zrušená a namiesto nej bolo menované školské kuratórium.

Od roku 1941/1942 bol ustanovený školský výbor (Predseda: kňaz Alexander Kriváň; členovia: Emil Vrtík, riaditeľ školy; 2 členovia delegovaní cirkvou (Jozef Mičúch, Pavol Pavlík) 1 delegovaný obcou (Jozef Barenčík), hospodárna správa (Dimitrij Kuzičkin, obvodný lekár)

Plat učiteľa

Učiteľ dostával plat každú sobotu:

 • od každého dieťaťa, ktoré chodilo do školy – 2 krajciare šajnove
 • od dieťaťa, čo sa učilo čítať aj písať – 4 krajciare šajnove

Dôchodok organistu

 • pod 4 merice vysiata roľa
 • 4 razy do roka kantancie (od každého gazdu dostal 1 osúch)
 • za pohreb – 20 krajciarov šajnových

Vykurovanie školy

O vykurovanie školy sa postarali farníci – každé dieťa donieslo polienko každý deň. Učiteľ na svoje potreby dostal od Malej Jasenice 2 vozy brezového dreva, od Veľkej Jasenice 1 voz brezového dreva, z Podvažia 1 voz jelšového dreva a zo Stupného 1 voz bukového dreva.

Začiatok a koniec školského roka

Od začiatku zriadenia školy až do školského roku 1948/1949 sa vždy školský rok začínal v kostol službami Božími spolu s Veni Sancte (prosebná pobožnosť k Duchu Svätému o udelenie darov pre učiteľov a žiakov). Školský rok sa tiež končil v kostole bohoslužbou a slávnostným Te Deum (ďakovná pobožnosť za Božie požehnanie počas školského roka). Potom boli žiakom v škole rozdané vysvedčenia, predmety z ručných prác, zošity, kreslienky.

Od školského roka 1949/1950, keď bola vo vedení štátu komunistická moc, sa školský rok začínal školskou slávnosťou, bez bohoslužby a pobožnosti Veni Sancte. Takisto sa končil bez bohoslužby a pobožnosti Te Deum.

Vyučovací jazyk

V škole bola vyučovacím jazykom slovenčina. V roku 1879 vyšlo nariadenie, že sa musí vyučovať aj maďarčina. Keďže však vtedajší učiteľ po maďarsky nevedel, jeho vyučovanie nemalo úspech.

Vyučovanie

Keď boli v škole zamestnaný aj výpomocný učitelia, vyučovalo sa striedavo. Pol dňa učil učiteľ vyššie oddelenie a pol dňa učila učiteľka nižšie oddelenie. Žiaci boli zadelení do dvoch tried: v I. triede sa učil 1.-3. ročník a v II. triede 4.-8. ročník. Vo vojnových školských rokoch (1938/1939 a 1939/1940) bolo vyučovanie zredukované a vyučovalo sa len 5 ročníkov: 1. a 2. ročník chodil do I. triedy a 3.-5. ročník do II. triedy. V nasledujúcom školskom roku 1940/1941 sa v škole už učilo 7. ročníkov a o rok neskôr (1941/1942) znovu všetkých 8. ročníkov. Od roku 1949/1950 bolo v jasenickej škole opäť len 5 ročníkov. Od roku 1956/1957 bol 5. postupný ročník odškolený v škole v Brvništi.

Na výlety chodili žiaci najprv do blízkeho okolia, neskôr aj trochu vzdialenejších lokalít. Navštívili tieto miesta: Manín, Súľov, Javorníky, hrad v Považskom Podhradí, kameňolom, novostavbu mosta cez Váh v Považskej Bystrici, kaštieľ v Orlovom, Manínsku úžinu, Bojnice, Trenčiansky hrad, Gottwaldow, Bachlovice, Luhačovice, Oravskú priehradu, Oravský zámok, Kraľovanskú dolinu, Terchovskú dolinu.

Školská inšpekcia

Školská inšpekcia bola v škole na každoročnom poriadku. Pokiaľ škola spadala pod cirkevnú pôsobnosť, vykonávala sa na škole každý rok dvojitá inšpekcia. Jednu vykonával cirkevný škôldozorca (obvodný cirkevný inšpektor, okresný cirkevný škôldozorca) a druhú okresný školský inšpektor (štátny školský inšpektor). Od školského roka 1943/1944, keď škola prešla pod štátne zriadenie a zmenil sa aj jej názov, vykonávala inšpekciu v škole už len štátna inšpekcia.

Žiacka knižnica

V škole bola zriadená aj žiacka knižnica, ktorá však bola veľmi chudobná. Okrem niekoľkých divadelných knižiek však v knižnici nebolo ničoho „a preto bolo nutné zakúpiť primeraný počet dobrých kníh. V prázdninách bolo zakúpené od Spolku Sv. Vojtecha celkom 47 kníh, ktorých réžia bola hradená zo zápisného školských dietok.“ (ŠK IČ 59, str. 11). Postupne do nej pribúdalo viacero zväzkov.

Školský zbor, divadlo, prednášky

Žiaci sa okrem klasického vyučovania venovali výučbe ručných prác (pre dievčatá), spevu a divadlu. V škole fungoval Školský zbor, ktorý pravidelne spieval na Vianoce v kostole koledy (dvojhlasne), tiež pri slávnostných omšiach a na školských akciách.

Už od školského roka 1930/1931 sa v školskej kronike spomínajú aj školské divadelné predstavenia, ktoré nacvičovali so žiakmi učitelia školy. Divadlo sa hrávalo na rôzne sviatky a slávnosti počas roka (Sviatok matiek, Slávnosť vianočného stromu s nádielkou, Stromkové slávnosti.)

Boli nacvičené tieto hry: Pravda víťazí (1930/1931, čistý zisk z predstavenia bol venovaný na vyplatenie dlžoby školského javiska.) Až lipa zakvitne (1932/1933), Rozmajrín (1933/1934), Babičkina Slovenka, Cverna hrdina, Ferdo detektívom, Svätá Barbora (1934/1935), Matkin ruženec, Teta Valentína (1939/1940), Ofenzíva pána Koníčka (1940/1941), Novou cestou, V ochrane kráľa hôr (1942/1943).

Učitelia sa okrem pedagogickej činnosti detí venovali aj vzdelávaniu rodičov na rodičovských poradách, ale aj na rôznych oslavách, kde odznievali prednášky na rôzne témy. Týkali sa výchovy detí, mravnej výchovy, politiky, spoločenských udalostí, medziľudských vzťahov, významných národných osobností, problému alkoholizmu, zdravia, hygieny a biednemu stavu cintorínov.

Počet žiakov školy v jednotlivých školských rokoch

1930/1931

Zápis

I. trieda 31 chlapcov 34 dievčat Spolu 65 žiakov
II. trieda 22 21 Spolu 43
Spolu v škole 53 55 108

 

1931/1932

I. trieda 31 chlapcov 34 dievčat Spolu 64 žiakov
II. trieda 29 25 Spolu 54
Spolu v škole 60 58 118

1932/1933

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Pristúpilo Vystúpilo Na konci roka
I. 33 31 1 4 61
II. 35 31 1 5 62
Spolu 68 62 2 9 123
Spolu 130

Klasifikácia

Trieda Počet žiakov Prospelo % Prepadlo %
I. 64 40 62,50 24 37,50
II. 67 49 73,13 18 26,87

1933/1934

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Pristúpilo Vystúpilo Na konci roka
I. 32 26 2 - 60
II. 31 34 4 - 69
Spolu 63 60 6 - 129
Spolu 123

Klasifikácia

Trieda Počet žiakov Prospelo % Prepadlo %
I. 60 46 76,66 14 23,33
II. 69 59 85,5 10 14,49

1934/1935

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-3.r.) 27 25 52
II. (4.-8.r.) 28 37 65
Spolu 55 62 117

1935/1936

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-3.r.) 27 28 55
II. (4.-8.r.) 32 38 70
Spolu 59 66 125

1936/1937

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-3.r.) 25 23 48
II. (4.-8.r.) 30 36 66
Spolu 55 59 114

1937/1938

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-3.r.) 21 23 44
II. (4.-8.r.) 26 29 55
Spolu 47 52 99

1938/1939

  Zápis Na konci šk. roka
  Chlapcov Dievčat Spolu Chlapcov Dievčat Spolu
Spolu 48 47 95 49 48 97

1939/1940

  Zápis Na konci šk. roka
  Chlapcov Dievčat Spolu Chlapcov Dievčat Spolu
Spolu 49 47 96 49 47 96

1940/1941

  Zápis Na konci šk. roka
  Chlapcov Dievčat Spolu Chlapcov Dievčat Spolu
Spolu 52 52 104 50 51 101

1941/1942

  Začiatok ŠR Pristúpilo Vystúpilo Koniec ŠR
Trieda Ch D CH D CH D CH D
I. 28 22 1 - 1 - 28 22
II. 27 33 1 1 - 1 28 33
Spolu 55 55 2 1 1 1 56 55

1942/1943

  Začiatok ŠR Pristúpilo Vystúpilo Koniec ŠR
Trieda Ch D CH D CH D CH D
I. 28 23 2 1 1 - 29 24
II. 29 30 - 1 - - 29 21
Spolu 57 53 2 2 1 - 58 55

1943/1944

 
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. 29 23 52
II. 28 30 58
Spolu 57 53 110

1945/1946

 
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-3.) 20 31 51
II. (4.-8.) 20 25 45
Spolu 40 56 96

1949/1950

Zápis
Trieda Chlapcov Dievčat Spolu
I. (1.-2.r.) 11 15 26
II. (3.-5.r.) 25 25 50
Spolu 36 40 76

1956/1957

 • Počet žiakov: I. trieda 38, II. trieda 41, spolu 79

1958/1959

 • Počet žiakov: I. trieda 34, II. trieda 33, spolu 67

1959/1960

 • Počet žiakov: I. trieda 33, II. trieda 34, spolu 67

1960/1961

 • Počet žiakov: I. trieda 27, II. trieda 35, spolu 62

1961/1962

 • Počet žiakov: I. trieda 32 (20+12), II. trieda 36 (19+17), spolu 68 (38 chlapcov, 40 dievčat)

1962/1963

 • Počet žiakov: I. trieda 36, II. trieda 35, spolu 71

1963/1964

 • Počet žiakov: spolu 74

Zaujímavosti zo školskej kroniky

1931/1932

Cez prázdniny bola do učebne spravená nová dlážka a škola bola vyčistená a vybielená. V škole bolo nedostatok pomôcok, ktoré boli cez prázdniny dokúpené.

V roku 1932 navštívila školu školská inšpekcia. 13.mája vykonával inšpekciu školy cirkevný škôldozorca Anton Blaha (dekan v Pov. Podhradí). 4. mája konal v škole inšpekciu okresný školský inšpektor Emil Pavlák. Z inšpekcie vyplynulo, že žiakov v škole stále pribúda, a preto by bolo potrebné zriadiť tretiu triedu, avšak pre nedostatok financií to možné nebolo. Preto inšpektor nariadil pre školský rok 1932/1933 také zaujímavé riešenie, aby boli žiaci „číselne do oboch tried rovnako rozdelení. Vzhľadom na to, že počet žiakov druhej triedy v škol. roku 1932/33 by bol presahoval vyše 70, bolo nutné zo žiakov III. ročníka nechať prepadnúť 12, aby sa počet v oboch triedach vyrovnal.“ (ŠK IČ 59, str. 13)

1932/1933

Škola mala len jednu definitívnu triedu, preto bolo žiadané o ponechanie druhej dočasnej postupnej triedy, pretože podľa kroniky „cirkevná obec nie je v stave postarať sa o novú miestnosť pre druhú triedu“ (ŠK IČ 59, str. 17) Referátom bola táto trieda pre školský rok 32/33 ponechaná a vyučovalo sa striedavo.

1933/1934

 1. - 30. apríla 1934 v škole prebiehala stravovacia akcia – každý deň bolo nasýtených 14 detí mliekom a chlebom.

1934/1935

 • hygiena v škole sa zlepšila, „deti si i pred jedlom umývali ruky“ (ŠK IČ 59, str. 39)
 • V škole sa pravidelne počúval školský rozhlas cez rádioprijímač, ktoré zadarmo požičiaval správca školy.
 • Školská stolica rozhodla o prístavbe školy. „Zo starej učebne  zostane chodba, kabinet a byt pre slobodného učiteľa (-teľku) a pristavajú sa dve nové učebne (ŠK IČ 59, str. 41)
 • prepadlo 16 žiakov – 13,44%

Školu opustili s vysvedčením priepustným títo žiaci:

Ondrej Bibiš, Ondrej Janáček, Viliam Moravík, Mária Barenčíková, Helena Bočíková, Apolónia Jánošíková, Juliana Lejčíková

Školu s vysvedčením na odchod títo žiaci:

Adam Kňažko, Františka Búdiková, Karola Zreničíková

1935/1936

 • tento školský rok bol bez divadiel, lebo „divadlá sa občanom prežili.“

Školu vychodili:

S vysvedčením na odchod: Klement Doblej, Anton Chilko, Viliam Papšo – Kozík, Františka Adamčíková, Františka Kňažková st., Juliana Králiková, Pavlína Jeleníková

S vysvedčením priepustným: Augustín Šibik, Matúš Šibik, Celestína Šibiková, Ignác Janáček, Matilda Gáboríková, Juliana Mihalačová, Ján Mikušík, Karol Pavlík, Tomáš Pavlík, Helena Barenčíková, Gabriela Janáčková, Karola Michalíková, Agneša Šibiková, Anna Šibiková.

1936/1937

 • V kostole  bola 7.6. 1937 birmovka a pri tejto príležitosti prišiel biskup Karol Kmeťko, ktorý zároveň aj navštívil školu a nechal si predviesť ukážky z niektorých predmetov.
 • V tomto roku nachádzame v kronike sťažnosť na „okurovanie“ školy: „Táto vec je odsúdeniahodná! Čo len zimy žiactvo i s učiteľmi zažijú preto, že sa škola okuruje polienkami, ktoré deti donesú, často hnilými, ukradnutými, ulomenými z hnilých plotov a pod. V tejto veci sa musí stať náprava, lebo je tento stav neudržateľný.“

Do mestskej školy odišli:

Jozef Jeleník, Augustín Pavlík – Mičúch, Emil Šterdas, Augustín Vanko, Mária Hladnišová, Rozália Chilková, Sidónia Lejčíková, Štefánia Mihalačová, Anna Šibiková, Matidla Očkayová, Adolf Janáček, Matúš Pavlík – Kalašík

Vysvedčenie na odchod:

Ferdinand Vanko

Vysvedčenie priepustné:

Adalbert Kňažko, Pavel Mako, Ignác Mihalač, Augustín Pavlík, Vendel Šibik, Anežka Kalenčíková, František Jankoviech, Vendelín Ragula, Margita Barenčíková, Veronika Brídiková, Kristína Šterdasová, Emília Vnuková, Ferdinand Jánošík, Pavol Jánošík – Matejka, Emília Drblíková, Agneša Králiková, Albína Lejčíková, Pavlína Moravíková, Jolana Prístupníková.

1937/1938

 • ku škole bola pristavená dreváreň. Dreváreň dovtedy nebola, lebo deti nosili polienka. „Ale tento zlozvyk bol odstránený.“ V škole bola umiestnená nová skriňa pre obecnú knižnicu.
 • druhá dočasná trieda bola premenená na definitívnu

1938/1939 a 1939/1940

 • v týchto školských rokoch bolo v škole len 5 ročníkov: 1. a 2. ročník chodil do I. triedy a 3.-5. ročník do II. triedy

1940/1941

 • divadelné predstavenie Ofenzíva pána Koníčka prekazil predseda školského kuratória
 • v škole bolo 7. ročníkov: 1. a 3. chodil do I. triedy a 4.-7. chodil do II. triedy

1941/1942

 • v škole bolo opäť 8. ročníkov: 1. a 3. chodili do I. triedy a 4.-8. chodili do II. triedy.
 • bol ustanovený školský výbor. Predseda vdp. Alexander Kriváň; členovia: Emil Vrtík, 2 členovia delegovaní cirkvou (Jozef Mičúch, Pavol Pavlík) 1 delegovaný obcou – Jozef Barenčík, hospodárna správa – Dimitrij Kuzičkin – obvodný lekár

1942/1943

 • s detskými divadelnými hrami to nemali učitelia vždy ľahké, pretože, ako sa píše v školskej kronike: „pre detské predstavenia niet ešte v publiku pochopenia.“

1943/1944

 • názov školy zmenený na Štátna ľudová škola v Jesenici
 • stavebné úpravy okolo školy – budovanie ohrady zo železných trubiek

1944/1945

 • riaditeľ bol povinný zúčastniť sa kopania zákopov z príkazu notárskeho úrad v Považskom Podhradí

1946/1947

 • 21.1.1947 bola založená v obci komisia (školský inšpektor z Bytče, okresný lekár, predseda MNV, vedúci úradník MNV, riaditeľ školy, zástupca Štátneho stavebného úradu zo Žiliny a zapisovateľ – miestny kňaz), ktorá vybrala vhodný pozemok pre novostavbu Štátnej školy v Jasenici. Bol určený pozemok nachádzajúci sa za školou a kostolom, ktorý však obec musí vyvlastniť od terajších majiteľov.
 • námedzná školníčka – upratovačka – bola žiačka najvyššieho ročníka Kamila Kadáčiková, lebo z dospelých túto prácu nechcel nikto vykonávať

Žiaci prepustení:

Pavol Žiaček, Ladislav Šterdas, Kamila Kadáčiková, Ernestína Pinterová

Žiaci odoslaní do meštianskej školy v Brvništi:

Michal Belúch, František Drblík, Václav Hladniš, Klement Baštek, Milan Ján Moravík, Juliana Bibišová, Matilda Bočíková, Jozefa Hladnišová, Františka Janáčková, Irena Jeleníková, Jolana Mičúchová, Margita M. Sýkoríková, Anastázia Šterdasová, Mária Janáčková, Margita Králiková

1947/1948

 • názov školy zmenený na Národná škola v Jasenici
 • po prvýkrát bol Mikulášsky večierok so „živým Mikulášom“
 • 20.12. 1947 sa v škole 1. krát rozsvietilo elektrické svetlo
 • škola od Považských Strojární dostala nové školské zariadenia, nábytok a skrine, ktorý doviezol Pavol Mikušík na aute a Vendel Bočík na voze
 • 25. júna sa žiaci zúčastnili na ničení mandelinky zemiakovej, nebol však nájdený ani jeden kus

1948/1949

 • cez školský rok prebiehala stravovacia akcia Medzinárodného detského fondu, varila Viera Hamarová, žena riaditeľa. Deti si pochvaľovali teplé jedlo, ktoré dostávali každý deň
 • riaditeľ Hamara vybavil pobyt do Rožňavy a do Černohorských kúpeľov, trval 4 týždne, od 4. novembra. „Škoda len, že rekreácia táto sa diala v zimný mesiac, takže žiakom bolo zima, pretože nemali dostatočne teplý odev.“
 • prišlo pojazdné kino Školfilm, žiaci 1. krát počuli zvukové kino, od Školfilmu škola dostala nový zvukový kinoprojektor Almo 16 a na zaobchádzanie s ním bol zaškolený riaditeľ Hamara na kinooperatérskom kurze.

1949/1950

 • prvá prehliadka zubov u detí, ktorú vykonal dentista Potz. „Žiaci mali takúto prehliadku po prvý raz a strašne nariekali, báli sa, že by im všetky zuby vytrhal.“

1950/1951

 • školníčkou bola Agáta Matejková - Sýkoríková

1951/1952

 • 22.2.1952 napadlo vyše 1 m snehu. Na prístavbe hospodárskej budovy  (kurín, dreváreň) sa v noci, o 1:30 hod., pod ťarchou snehu zvalila strecha. Škoda bola vyčíslená na 30 000 Kčs. Počas roku oprava nebola prevedená, až ku koncu kalendárneho roka.
 • 15.18. a 22. júna sa žiaci opäť zúčastnili na hľadaní mandelinky zemiakovej – znovu nebol nájdený ani jeden škodca
 • dentista zistil veľmi zlý chrup u žiactva – štyrom žiakom zaplomboval zuby
 • objavila sa infekčná žltačka, ktorej pôvodcom bola údajne klobása, ktorú deti pojedli
 • „Žiaci sa doma málo učia, väčšinou iba behajú po ulici jak vo dne, tak i vo večerných hodinách. Príčina toho je dosť slabý záujem rodičov o školu“

1953/1954

 • žiaci sú často chorí pre chladnú učebňu, ktorá sa dá ťažko vykúriť
 • Irena Pavlíková, žiačka II. triedy, zomrela na prudkú otravu po jahodách a smotane

1954/1955

 • 5. postupný ročník bol odškolený v Brvništi
 • I. trieda (1. a 2. ročník), II. Trieda (3. a 4.)
 • pristavená nová školská dreváreň

1955/1956

 • 5. postupný ročník vyučovaný opäť v Jasenici
 • tradičný Mikulášsky večierok bol zmenený na Večierok deda Mráza
 • s výmenou pozemkov sú ťažkosti, ale všetci majitelia dali súhlas k výmene
 • „Učitelia s radosťou prijali zvýšenie platov“

1956/1957

 • 5. postupný ročník v Brvništi

1958/1959

 • o zdravotnú stránku sa staral doktor zo zdravotného strediska v Brvništi Kolečko a dentista z Papradna Samek

1959/1960

 • 10.5.1960 sa začalo s výstavbou novej školy. Pri výkope základov bolo nájdené pohrebisko, na ktorom prevádzali vykopávky pracovníci krajského múzea zo Žiliny. Vek pohrebiska sa odhadol na 3000 rokov.

1960/1961

 • názov školy zmenený na Základná deväťročná škola 1.-5. ročníka v Jasenici
 • Žiaci pracovali na úprave ihriska novostavby školy, učitelia brigádovali na novostavbe školy. Práce na škole však idú pomaly, hlavne pre nedostatok dreva

1961/1962

 • Na výstavbe školy sa nepracovalo, kvôli funkcionárom MNV, ktorí nemali k výstavbe školy dobrý pomer

Riaditelia a učitelia základnej školy

Rok  
1857 - ? Fraňo Mittúch – 1. učiteľ a organista
? Jozef Babík - učiteľ a organista
? Jano Ballay - učiteľ a organista
? Ignác Domanický - učiteľ a organista
? Ladislav Domanický - učiteľ a organista
1876-1927 Augustín Iványi - učiteľ a organista(v roku 1927 pre časté ochorenia odstúpil)1924-1925 - nevyučovalo saod r. 1925 - Karolína Begáňová, výpomocná učiteľka
1.10.1927-marec 1928 Karolína Begáňová, výpomocná učiteľka(podľa inšpektora výpomocným učiteľom nepatril plat; obec jej však vyplatila 250 Kčs/mesiac)
marec 1928-1930 Ján Durdík - učiteľ a organista1929/1930 - Karolína Begáňová - výpomocná učiteľka(povolená Referátom ministerstva školstva a národnej osvety)
17.8.1930-semptember 1930 Ľudevít Konček - učiteľ a organista(abiturient Čsl. štátneho ústavu v Košiciach, musel narukovať)
1.10.1930-1932 Štefan Šinský - zástupca Ľ. Končeka počas jeho vojnovej službyod septembra 1930 – 1931 Karolína Begáňová – výpomocná učiteľka(absolventka IV. tr. mešť. školy v Nitre, vyučovala v druhej triede, s povolením Referátom ministerstva školstva a národnej osvety z dňa 20.9.1930)15.10.1931/1932 - Irena Ondrkálová - výpomocná učiteľka
31.6.1932-september 1941 Ján Ondráček – správca školy, učiteľ, organista, od 1940/1941 riaditeľMária Ondráčková – definitívna učiteľka
september 1941-júl 1943 Emil Vrtík – riaditeľ školyMargita Šimkovičová - definitívna učiteľka (od 6.9.1941-1.9.1942)Mária Lechnerová, rod. Kocianová – dočasná učiteľka (21.10.1942-30.6.1943)
september  - október 1943 Viliam Polák - výpomocný učiteľ z Papradna
november 1943 Anna Cactovanová - výpomocná učiteľa zo Stupného
1.11.1943-septeber 1958

Alfréd Hamara - riaditeľ školy, organistaKarolína Begáňová – Harciníková (od 7.12.1943 - jún 1945) – výpomocná učiteľka zo StupnéhoMária Junasová – výpomocná učiteľka s maturitou (od september 1945-jún 1945), apríl – jún 1945 zast. riaditeľka školyMária Krajčiová, (riaditeľka školy v Stupnom) -  zast. riaditeľka školyKamila Daučíková – výpomocná učiteľka z Bytče – Hliníka (september apríl 1946)Augustín Holko – výpomocný učiteľ (od 5. mája do 28.júna 1947)Emília Domanická – výpomocná učiteľka z Domaniže(od 7.10.1947-8.5.1948)Viktor Hamara – výpomocný učiteľ (18.5.-jún 1948)Ján Slivka – náboženstvo 4 hod/týždeňIrena Šopáková – výpomocná učiteľka z Bytče (šk rok 1948/1949)Mária Fulmeková – učiteľka z Kolárovíc (júl 1949-15.1.1951) – bývala u BaštekovcovMária Slotíková  - 16.1.1951 – 1.9.1951 – bývala u Baštekovcov

 

Irena Kompaníková – od september 1951 – 1.9.1958

24.8.1953-15.6.1954 - zastupujúca riaditeľka

Joefa Matulová – od septembra 1953 – 1.9.1954

september 1958 – august 1963 Ján Grísa – riaditeľ, z VeličnejZuzana Grísová – učiteľka, riaditeľka na konci školského roka 1962/1963, z PoliankyAnna Lišaníková (zastupovala počas materskej dovolenky učiteľky Grísovej do 12.11.1958)
4.9.1963 – august 1964 Oľga Buriková (Saxová) – riaditeľka školyEmília Majciníková – prvý polrok v roku 1963/1964Smataníková - prvý polrok v roku 1963/1964Majtánová – od januára 1964
1.9.1964-1978 Štefan Splavec – riaditeľ školyViola Splavcová – 1964-1983
1978 Zlatica Kuzičkinová (Kadeřábková) – riaditeľka
  Elena Gáboríková - riaditeľka
do 2014 Mgr. Alena Zboranová - riaditeľka
od 2014 – marec 2015 Mgr. Ivana Ševčíková - riaditeľka
apríl 2015 Mgr. Ľubica Minjariková - riaditeľka
Učitelia Kamila DančíkováMária JašurdováMilan VysúdilFiloména KošútováZuzana Benčúrová

* ku spomenutým učiteľom je potrebné ako učiteľov pripočítať aj miestnych kňazov, ktorí v škole vyučovali náboženstvo

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň