Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Miestne dane a poplatky

podľa

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 obce Jasenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica platného od 1.1.2022. (320.7 kB)

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta tak, že plocha v m2 sa vynásobí hodnotou za m2 a výsledok sa vynásobí sadzbou dane, ktorú určila obec.

  Suma za m2 Sadzba dane
Orná pôda, vinice, ovocné sady 0,1613 € 0,50 %
Trvalé trávnaté porasty 0,1613 € 0,50 %
Záhrady, zastav. plochy, nádvoria, ostatné plochy 1,85 € 0,50 %
Stavebný pozemok 18,58 € 1,25 %
Lesy 0,1 € 0,50 %

Daň zo stavieb

 • Základné poschodie: 0,050 € / m2
 • Ďalšie poschodie: 0,035 € / m2
 • Obytné pivničné priestory: 0,035 € / m2
 • Neobytné pivničné priestory: 0,025 € / m2
 • Rekreačné a záhradné chaty: 0,165 € / m2
 • Garáže a stavby mimo bytových domov: 0,232 € / m2
 • Poľnohospodárske budovy: 0,050 € / m2
 • Stavby na podnikateľskú činnosť: 0,663 € / m2
 • Priemyselné stavby: 0,663 € / m2
 • Ostatné stavby: 0,663 € / m2

Daň z bytov

 • Byty: 0,080 € / m2
 • Nebytové priestory: 0,323 € / m2

Daň za psa

 • Pes: 3,00 € / rok / 1 pes
 • Každý ďalší pes: 5,00 € / rok
 • Pes v bytovom dome: 10 € / rok / 1 pes

Daň za užívanie verejného priestranstva

 • Využívanie verejného priestranstva: 0,5 € / m2 / deň

Daň za nevýherné hracie automaty

 • Nevýherný hrací prístroj: 100,00 € / rok

Komunálny odpad

 • Komunálny odpad: 35 € / občan / rok *
 • *  1 - 4 členná domácnosť má nárok na vývoz 1 popolnice v rámci 1 vývozu
 • * 5 - viacčlenná domácnosť má nárok na vývoz 2 popolníc v rámci 1 vývozu
 • * znížený poplatok: 20 € / osoba / rok
 • študent bývajúci na internáte (potrebné potvrdenie o návšteve školy)
 • osoba dlhodobo žijúca a pracujúca v zahraničí (potrebná pracovná zmluva)
 • osoba, ktorá sa viac ako 183 dní nezdržuje na území obce (potrebná pracovná zmluva / povolenie)
 • * znížený poplatok: 25 € / osoba / rok
  • pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov
 • Každá ďalšia popolnica: 70 € / rok
 • Drobný stavebný odpad: 0,0531 € / kg

Iné poplatky

 • Stavebné povolenie RD: 50 €
 • Kolaudačné rozhodnutie RD: 35 €
 • Ohlásenie drobnej stavby: 10 €
 • Drobná stavba - studňa: 16,50 €

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň