Obsah

Miestne dane a poplatky

 

podľa

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 obce Jasenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica platného od 1.1.2021.

 

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta tak, že plocha v m2 sa vynásobí hodnotou za m2 a výsledok sa vynásobí sadzbou dane, ktorú určila obec.

  Suma za m2 Sadzba dane
Orná pôda, vinice, ovocné sady 0,1613 € 0,50 %
Trvalé trávnaté porasty 0,1613 € 0,50 %
Záhrady, zastav. plochy, nádvoria, ostatné plochy 1,85 € 0,50 %
Stavebný pozemok 18,58 € 1,25 %
Lesy 0,1 € 0,50 %

Daň zo stavieb

Základné poschodie 0,050 € / m2
Ďalšie poschodie 0,035 € / m2
Obytné pivničné priestory 0,035 € / m2
Neobytné pivničné priestory 0,025 € / m2
Rekreačné a záhradné chaty 0,165 € / m2
Garáže a stavby mimo bytových domov 0,232 € / m2
Poľnohospodárske budovy 0,050 € / m2
Stavby na podnikateľskú činnosť 0,663 € / m2
Priemyselné stavby 0,663 € / m2
Ostatné stavby 0,663 € / m2

Daň z bytov

Byty 0,080 € / m2
Nebytové priestory 0,323 € / m2

Daň za psa

Pes 3,00 € / rok / 1 pes
Každý ďalší pes 5,00 € / rok
Pes v bytovom dome 10 € / rok / 1 pes

Daň za užívanie verejného priestranstva

Využívanie verejného priestranstva 0,5 € / m2 / deň

Daň za nevýherné hracie automaty

Nevýherný hrací prístroj 100,00 € / rok

Komunálny odpad

Komunálny odpad 23 € / občan / rok *
*  1 - 4 členná domácnosť má nárok na vývoz 1 popolnice v rámci 1 vývozu
* 5 - viacčlenná domácnosť má nárok na vývoz 2 popolníc v rámci 1 vývozu
* znížený poplatok 11,50 € / osoba / rok
 - študent bývajúci na internáte (potrebné potvrdenie o návšteve školy)
- osoba dlhodobo žijúca a pracujúca v zahraničí (potrebná pracovná zmluva)
- osoba, ktorá sa viac ako 183 dní nezdržuje na území obce (potrebná pracovná zmluva / povolenie)
Každá ďalšia popolnica 25 € / rok
Vývoz vreca označeného nálepkou 1 € / vrece
Drobný stavebný odpad 0,0531 € / kg

Iné poplatky

Stavebné povolenie RD 50 €
Kolaudačné rozhodnutie RD 35 €
Ohlásenie drobnej stavby 10 €
Drobná stavba - studňa 16,50 €