Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Je potrebné predložiť:

  1. platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
  2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace)
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Potvrdenie z bodu c. sa nevyžaduje ak ide o:

  • prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom na dobu neurčitú
  • prihlásenie manžela alebo nezaopatrené dieťa
  • vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana pred zamestnancom ohlasovne

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý a prechodný pobyt jeden z tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň