Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine. Zápisy sa vykonávajú prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať na matričnom úrade.

Potrebné doklady k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky

 1. Zápis o narodení

 1. cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka

 2. doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

 3. ak je žiadateľ (štátny občan SR) o zápis narodenia dieťaťa ženatý (vydatý, jeho) jej sobášny list

 4. súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)

 5. ak žiadateľ žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky - ová – je potrebná písomná žiadosť

 6. Zápis o uzavretí manželstva

  1. cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka

  2. doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

  3. rodný list žiadateľa

  4. ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode

  5. ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako vdovec /vdova, úmrtný list predchádzajúceho manžela

  6. ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky - ová, písomnú žiadosť

 7. Zápis o úmrtí

 8. cudzozemský úmrtný list – úradne preložený do slovenského jazyka

 9. doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

 10. rodný list zomrelého

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.

V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom. Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí byť k nej priložený preklad do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené!

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň