Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Urbanisticko-architektonická štúdia

* pozn.: niektoré súbory sa môžu načítavať dlhší čas vzhľadom na charakter, veľkosť súboru a rýchlosť pripojenia.

Individuálna bytová výstavba Pole, Záhumnie, Uriečie

Územný plán Jasenice určil ako potenciálne plochy na výstavbu rodinných domov viaceré lokality o celkovej výmere 45 hektárov, čo je 1,3 násobok súčasného zastavaného územia obce. Je predpoklad, že po zastavaní územia bude mať obec takmer dvojnásobok obyvateľov, pribudne dvojnásobok áut a zdvojnásobí sa aj miestna doprava. Tomuto nárastu dopravy a počtu obyvateľov musí zodpovedať aj budovaná sieť miestnych komunikácií.

Vzhľadom na záujem stavebníkov o výstavbu na území nad a pod poľnohospodárskou farmou súbor 001  a požiadavku zo strany SSE distribúcie na predloženie schváleného zastavovacieho plánu so zeleným pásom pre uloženie rozvodov elektrickej energie, dala obec spracovať urbanistickú štúdiu, aby vyriešila otázku dopravy, uloženia sietí a umiestnenia stavieb v tomto  území. 

Čo potrebujeme v tomto území vyriešiť?

Čo sa týka dopravy a miestnych komunikácii je v tomto území viac problematických bodov. V prvom rade je to prístup do územia iba cez most v centrálnej časti obce pred kostolom, pretože cesta popri rieke na strane Malej Jasenice má šírku na vybudovanie iba jednosmernej komunikácie, to znamená celá doprava, vrátane stavebných mechanizmov musí byť presmerovaná cez stred obce pri každom vjazde alebo výjazde z územia.

Most pri farme nie je majetkom obce, jeho využívanie môže byť vlastníkom obmedzované. Nový most je podľa územného plánu obce plánovaný v časti Pole pri hranici katastra s Podvažím, ale jeho vybudovanie je nákladná investícia. súbor 002

Otoče na slepých uliciach v tejto lokalite nemajú také rozmery, aby sa na nich mohlo otočiť osobné auto.

Prístup do lokality Pole z Podvažia nie je možný, pretože neexistuje cestné prepojenie medzi katastrami. súbor 003

Čo je cieľom urbanistickej štúdie?

Na to, aby sa tieto lokality premenili na stavebné parcely, je potrebné vyriešiť projekty ciest, plán uloženia sietí (elektrické rozvody, kanalizácia, vodovod, plyn, odvodnenie cesty) a zastavovací plán územia.

Urbanistická štúdia je prvým krokom k príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré záväzne určí plán uloženia ciest, plán uloženia sietí a plán zástavby.

Na čo územné rozhodnutie slúži?

Územné rozhodnutie musí jednoznačne polohopisne a výškovo osadiť navrhované stavby v území s vyznačením vzťahov k ich okoliu. Vydané územné rozhodnutie umožňuje vydávať pre stanovené územie stavebné povolenia.

Prečo je štúdia spracovaná vo viacerých alternatívach?

Pozemky, určené v území na výstavbu ciest nemajú dostatočné parametre na uloženie stavby ciest. Umiestnenie stavby ciest vyžaduje aj zásah do súkromných pozemkov. Spracované alternatívy riešia dopravu v území rôznym spôsobom, ktorý v rôznej miere zasahuje do súkromných pozemkov. Je dôležité starostlivo zvážiť a vybrať jedno riešenie, podľa ktorého sa spracuje celý zastavovací plán s plánom uloženia sietí. Tento bude záväzný pre výstavbu na celom riešenom území.

Variant 1

  • súbor 004, súbor 005 
  • Výhody – minimálny zásah do pozemkov
  • Nevýhody – presmerovanie celej dopravy cez stred obce, čím sa výrazne zvýši intenzita dopravy a riziko kolízie chodcov, cyklistov, detí s dopravnými prostriedkami.

Variant 2

  • súbor 006súbor 007
  • Výhody – najplynulejšia doprava, doprava riešená mimo súčasného zastavaného územia  Malej Jasenice, zrušenie slepých ulíc
  • Nevýhody – väčší zásah do pozemkov

Variant 3

  • súbor 008súbor 009
  • Kompromisné riešenie
  • Výhody – doprava riešená mimo súčasného zastavaného územia  Malej Jasenice, zrušenie slepých ulíc, zokruhovanie dopravy systémom jednosmerných ulíc
  • Nevýhody – kompromisný  zásah do pozemkov

Prečo by som mal zase dávať niečo na cesty, veď počas komasácie som už prispel dosť.

Projekt pozemkových úprav neriešil pozemky v zmysle stavebného zákona, ale iba na základe zákona o pozemkových úpravách. Cieľom pozemkových úprav bolo sceliť vlastníctvo a nanovo rozparcelovať územie tak, aby ku každému pozemku bola prístupová komunikácia. Bohužiaľ, niektoré parcely vymerané na vybudovanie prístupových ciest ako prístup na pole alebo lúku postačujú, ale nie vždy zodpovedajú požiadavkám na výstavbu ciest k rodinným domom.  Ak sa má pozemok, ktorý je dnes ornou pôdou, alebo trávnym porastom,  premeniť na stavebný, musí k nemu viesť zodpovedajúca cesta.

Zákonné normy určujúce šírku ciest si môžete pozrieť tu:

Načo také široké cesty, ani v obci také nie sú.

Treba povedať, že celá stavba cesty zahŕňa nielen spevnenú vozovku, ale aj krajnicu, odvodnenie cesty, zelený pás na uloženie sietí. V riešenom území do priľahlých pozemkov samotná spevnená vozovka nezasahuje – zasahujú do nich nájazdné oblúky v križovatkách, ochranné pásmo vozovky a zelený pás na uloženie rozvodov NN elektrického vedenia. Šírku ciest sme si nevymysleli, schválilo ju predchádzajúce obecné zastupiteľstvo v roku 2011 v záväznej časti nového  územného plánu. Schválený územný plán stanovil záväzné pravidlá pre výstavbu v našej obci a pri výstavbe ho musíme rešpektovať.

Profily ciest si môžete pozrieť tu:

Čo sa stane, keď nebudem so zásahom stavby cesty do môjho pozemku súhlasiť?

Na tie pozemky, ku ktorým nepovedie cesta, spĺňajúca požiadavky nebude možné vydať stavebné povolenie. Pri rozhodovaní, je dobré zvážiť, či chcem  mať z pozemku naďalej záhumienok, alebo či ho chcem premeniť na reálny stavebný pozemok.

Ako dlho bude trvať, kým bude pripravená dokumentácia pre územné rozhodnutie?

K umiestneniu ciest bude potrebný overený písomný súhlas majiteľov všetkých dotknutých pozemkov. Treba si uvedomiť, že polovica pozemkov určených na výstavbu ciest je v súkromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve obce. Čas prípravy vo výraznej miere závisí od udelenia súhlasu zo strany majiteľov. V tejto etape nie je potrebné zriaďovať vecné bremená na uloženie stavby cesty na jednotlivé pozemky. Toto bude potrebné až pri vydávaní stavebného povolenia na konkrétnu cestu.

Keď udelím súhlas a bude vydané  územné rozhodnutie  už môžem dostať stavebné povolenie?

Dôležitou podmienkou na vydanie stavebného povolenia je vybudovanie elektrickej prípojky na pozemku. Na základe schváleného zastavovacieho plánu so zeleným pásom pre uloženie elektrickej siete bude SSE Distribúcia riešiť samotnú výstavbu siete. Tu je dôležité, aký počet majiteľov pozemkov požiada o zriadenie elektrickej prípojky. Čím viac, tým lepšie.

Posledným krokom k stavebnému povoleniu je samotné vyprojektovanie prístupovej cesty pre stavebné povolenie. Vydanie stavebného povolenia na prístupovú cestu umožní vydávať stavebné povolenia aj na všetky priľahlé pozemky. Projekty obecných ciest bude riešiť obec, projekty ciest na súkromných pozemkoch budú riešiť majitelia pozemkov.

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň