Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Uzavretie manželstva

 1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalé bydlisko v obci Jasenica

 • slobodní: vlastné rodné listy a platné občianske preukazy
 • ovdovelí: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela /ky/, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, vyhlásenie manžela za mŕtveho
 • rozvedení: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak majú snúbenci už spolu maloleté deti predkladajú aj rodné listy týchto detí, a rodný list dieťaťa je potrebné predložiť aj vtedy, ak snúbenica má už maloleté dieťa, ktorého otec je neznámy.

Tieto doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu pri spisovaní žiadosti o uzavretie manželstva a to a,j ak sa manželstvo uzatvára civilnou alebo cirkevnou formou.

 1. Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu Jasenica

 • potrebné predložiť všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade
 • predkladajú ich snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich
 • matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva (tzv. delegovanie sobáša) pred iným ako príslušným matričným úradom
 • delegovanie sobáša je potrebné len v prípade uzavretia manželstva civilnou formou
 1. Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan

 • štátny občan SR: všetky náležitosti ako v prvom prípade
 • cudzí štátny občan: platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (ky)
 • doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov
 • je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade

Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola!

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň