Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

V súlade s § 72 ods. 20 písm. a) a b) zákona č.488/2008 o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný zverejniť na svojom webovom sídle priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021 za opatrovateľskú službu:

EON

Ekonomicky oprávnené náklady na
opatrovateľskú službu za rok 2021
               
Obec:  Jasenica    
Forma sociálnej služby: terénna    
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2021: 1,33    
               
               
EON na opatrovateľskú službu za rok 2021:
               
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38:
5 910,64 €  
   
   
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu určenom podľa
písmena a):
1 843,10 €  
   
   
   
c) tuzemské cestovné náhrady:       0,00 €  
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:   0,00 €  
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov:
8,41 €  
   
f) dopravné:         0,00 €  
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov:
0,00 €  
   
   
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €  
   
   
   
   
   
i) výdavky na služby: 13,28 €  
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20 odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu39: 522,33 €  
   
   
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:
0,00 €  
   
   
   
   
   
   
   
EON za rok 2021: 8 297,76 €  
Celkový príjem z úhrad 1 330,00 €  
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok 1 330,00   
EON po odpočítaní celkových úhrad 6 967,76 €  
Priemerná výška EON na 1 h opatrovateľskej služby v € 5,24 €  
Dátum vloženia: 18. 2. 2022 10:01
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2022 10:07
Autor: Správca Webu

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň