Obsah

VZN

2015

2015/9 - O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na území obce Jasenica​ Stiahnuté: 560x | 25.06.2015

2014

2014/1 - O zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jasenica Stiahnuté: 512x | 24.01.2014

2014/3 - O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Jasenici r. 2014 Stiahnuté: 534x | 06.06.2014

2013

2013/1 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica na rok 2013 Stiahnuté: 502x | 25.01.2013

2013/3 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 533x | 04.05.2013

2012

2012/ 1 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 514x | 13.04.2012

2012/1 - O záväzných častiach návrhu ÚPN obce Jasenica Stiahnuté: 526x | 27.01.2012

2010

2013/1 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 542x | 25.11.2010

2008

2008 - O čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb a pohostinstiev na území obce Jasenica Stiahnuté: 157x | 04.12.2008

2008/4 - O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku, určení verejného priestranstva a zelene Stiahnuté: 155x | 04.12.2008

2009/1 - O podmienkach držania psov na území obce Jasenica Stiahnuté: 150x | 04.12.2008

2007

2007/4 - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 154x | 26.09.2007

2006

2006/2 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 130x | 09.06.2006

Stránka