Obsah

VZN

2019

2019/1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 6x | 17.03.2020

Dodatok č.1 k VZN 8_2015 Stiahnuté: 20x | 23.02.2020

Dodatok č.2 k VZN č.7_2015 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 14x | 24.02.2020

2018

VZN č.1_2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 11x | 24.02.2020

2017

2017/1 - O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica Stiahnuté: 499x | 05.10.2017

2016

2016/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 532x | 30.06.2016

2016/3 - O určení školských obvodov Stiahnuté: 513x | 30.06.2016

2016/4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica Stiahnuté: 615x | 06.10.2016

2015

2015/10 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 508x | 10.12.2015

2015/2 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 584x | 22.01.2015

2015/3 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica Stiahnuté: 515x | 22.01.2015

2015/4 - O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 550x | 23.04.2015

2015/5 - O zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania Stiahnuté: 548x | 23.04.2015

2015/6 - O podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica Stiahnuté: 502x | 23.04.2015

2015/7 - O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 495x | 25.06.2015

2015/8 - O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica Stiahnuté: 516x | 25.06.2015

2015/9 - O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na území obce Jasenica​ Stiahnuté: 520x | 25.06.2015

2014

2014/1 - O zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jasenica Stiahnuté: 482x | 24.01.2014

2014/3 - O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Jasenici r. 2014 Stiahnuté: 505x | 06.06.2014

2013

2013/1 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica na rok 2013 Stiahnuté: 474x | 25.01.2013

Stránka