Obsah

VZN

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 12x | 16.12.2021

VZN 1_2021 O vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Jasenica Stiahnuté: 26x | 28.07.2021

2020

Dodatok č. 2 k VZN 4_2015 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsob a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 91x | 02.10.2020

Dodatok č. 2 k VZN 8_2015 O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica Stiahnuté: 74x | 02.10.2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 117x | 26.04.2020

VZN 1_2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jasenica Stiahnuté: 88x | 03.11.2020

VZN 2_2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 95x | 18.12.2020

2019

2019/1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 133x | 17.03.2020

Dodatok č.1 k VZN 8_2015 Stiahnuté: 178x | 23.02.2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 98x | 26.04.2020

Dodatok č.2 k VZN č.7_2015 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 114x | 24.02.2020

2018

VZN č.1_2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 172x | 24.02.2020

2017

2017/1 - O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica Stiahnuté: 603x | 05.10.2017

2016

2016/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 684x | 30.06.2016

2016/3 - O určení školských obvodov Stiahnuté: 662x | 30.06.2016

2016/4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica Stiahnuté: 822x | 06.10.2016

2015

2015/10 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 631x | 10.12.2015

2015/2 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 712x | 22.01.2015

2015/3 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica Stiahnuté: 675x | 22.01.2015

2015/4 - O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 678x | 23.04.2015

Stránka