Obsah

VZN

2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 42x | 26.04.2020

2019

2019/1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 45x | 17.03.2020

Dodatok č.1 k VZN 8_2015 Stiahnuté: 57x | 23.02.2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 32x | 26.04.2020

Dodatok č.2 k VZN č.7_2015 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 41x | 24.02.2020

2018

VZN č.1_2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 44x | 24.02.2020

2017

2017/1 - O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica Stiahnuté: 527x | 05.10.2017

2016

2016/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 563x | 30.06.2016

2016/3 - O určení školských obvodov Stiahnuté: 545x | 30.06.2016

2016/4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica Stiahnuté: 679x | 06.10.2016

2015

2015/10 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 540x | 10.12.2015

2015/2 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 617x | 22.01.2015

2015/3 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica Stiahnuté: 542x | 22.01.2015

2015/4 - O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 585x | 23.04.2015

2015/5 - O zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania Stiahnuté: 601x | 23.04.2015

2015/6 - O podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica Stiahnuté: 532x | 23.04.2015

2015/7 - O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 527x | 25.06.2015

2015/8 - O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica Stiahnuté: 559x | 25.06.2015

2015/9 - O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na území obce Jasenica​ Stiahnuté: 557x | 25.06.2015

2014

2014/1 - O zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jasenica Stiahnuté: 509x | 24.01.2014

Stránka