Obsah

VZN

2020

Dodatok č. 2 k VZN 4_2015 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsob a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 33x | 02.10.2020

Dodatok č. 2 k VZN 8_2015 O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica Stiahnuté: 29x | 02.10.2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 69x | 26.04.2020

VZN 1_2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jasenica Stiahnuté: 36x | 03.11.2020

VZN 2_2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 30x | 18.12.2020

2019

2019/1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 81x | 17.03.2020

Dodatok č.1 k VZN 8_2015 Stiahnuté: 98x | 23.02.2020

Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 56x | 26.04.2020

Dodatok č.2 k VZN č.7_2015 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica Stiahnuté: 67x | 24.02.2020

2018

VZN č.1_2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 84x | 24.02.2020

2017

2017/1 - O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica Stiahnuté: 553x | 05.10.2017

2016

2016/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 608x | 30.06.2016

2016/3 - O určení školských obvodov Stiahnuté: 592x | 30.06.2016

2016/4 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica Stiahnuté: 746x | 06.10.2016

2015

2015/10 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica Stiahnuté: 570x | 10.12.2015

2015/2 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 651x | 22.01.2015

2015/3 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica Stiahnuté: 604x | 22.01.2015

2015/4 - O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica Stiahnuté: 627x | 23.04.2015

2015/5 - O zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania Stiahnuté: 639x | 23.04.2015

2015/6 - O podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica Stiahnuté: 562x | 23.04.2015

Stránka