Obsah

Výpisy z matriky a nazeranie do matriky

 

Matričný úrad vyhotovuje tieto úradné výpisy

  • rodný list
  • sobášny list
  • úmrtný list
  • umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
    • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
    • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.