Obsah

Úmrtie občana, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Jasenica

 

Potrebujete:

  • Listy o prehliadke mŕtveho vystavené a potvrdené prehliadajúcim lekárom minimálne v 3 exemplároch
  • občiansky preukaz zomretého (pri cudzincoch cestovný doklad)
  • občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje
Na matrike obdržíte:
  • úmrtný list
  • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
  • potvrdenie o vybavovaní pohrebu
  • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku