Obsah

Matrika

Správne poplatky

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy
alebo potvrdenia matričným úradom
(s výnimkou 1. úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí)

5 €

Osvedčenie podpisu na listine
alebo na jej rovnopise

1,50 €
(za každý podpis)

Osvedčovanie fotokópie listiny

1,50 €

(za každú stranu)

Osvedčenie úradnej pečiatky
a úradného podpisu

5 €
(za každý odtlačok a za každý podpis)

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenie zahraničných verejných listín (apostil)

10 €

Nahliadnutie do matrík

1,50 €

(za každý zväzok)

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR a cudzincami

66 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199 €

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100 €

Výpis z registra trestov

4 €