Obsah

Zrušenie pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

  1. na základe doručenia odhlasovacieho lístka
  2. ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
  3. na základe ohlásenia na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní
  4. ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
  5. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
  6. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  7. ak budova zanikla