Obsah

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Je potrebné predložiť:

  1. platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
  2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace)
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
Potvrdenie z bodu c. sa nevyžaduje ak ide o:
  • prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom na dobu neurčitú
  • prihlásenie manžela alebo nezaopatrené dieťa
  • vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana pred zamestnancom ohlasovne

 

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý a prechodný pobyt jeden z tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.