Obsah

Prechodný pobyt

 

  • predpokladaná doba na prechodný pobyt môže byť najviac 5 rokov
  • ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt znovu
  • ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť