Obsah

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Typ: ostatné
Obec Jasenica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica


Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť 
- absolvovanie I. atestácie 
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

Iné kritériá a požiadavky:     
- bezúhonnosť 
- zdravotná spôsobilosť 
- ovládanie štátneho jazyka 
- znalosť práce s PC 
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
- znalosť pracovnoprávnych predpisov
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Druh pracovného pomeru:     
- hlavný pracovný pomer

Mzdové ohodnotenie:     
- v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- doklad o dosiahnutom vzdelaní 
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis
- výpis z registra trestov 
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy v písomnej forme
- doklad o zdravotnej spôsobilosti 
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Jasenica 130, 018 17 Jasenica,
- obálku označte heslom: „Výberové konanie - Základná škola Jasenica - Neotvárať!“,
- termín podávania prihlášok do 20. marca 2020 do 11.00 hod.

Termín a miesto výberového konania:
- budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú  požadované podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním

Ing. Richard Pekar
starosta obce

V Jasenici dňa 26. februára 2020
 

 

 


Príloha

Vytvorené: 26. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2020 09:16
Autor: Správca Webu