Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasenici, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu obce
 7. Schválenie programu zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, , ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
 9. Návrh na  zriadenie  komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich  predsedov a členov z poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Správa auditora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2017
 13. Rozpočtové provizórium na rok 2019
 14.  Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie
 15. Záver

                                                                          Ing. Richard Pekar, starosta obce

 

V Jasenici, 30.11.2018

 


Príloha

Vytvorené: 30. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2018 17:51
Autor: Správca Webu