Obsah

Správy

26.02.2020

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Obec Jasenica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica Kvalifikačné predpoklady: - odborná a pedagogická spôsobilosť - absolvovanie I. atestácie - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Iné kritériá a požiadavky: - bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť - ovládanie štátneho jazyka - znalosť práce s PC - znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva - znalosť pracovnoprávnych predpisov - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti Druh pracovného pomeru: - hlavný pracovný pomer Mzdové ohodnotenie: - v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania - doklad o dosiahnutom vzdelaní - potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe - štruktúrovaný profesijný životopis - výpis z registra trestov - písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme - doklad o zdravotnej spôsobilosti - písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch Termín a miesto podania žiadosti: - písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Jasenica 130, 018 17 Jasenica, - obálku označte heslom: „Výberové konanie - Základná škola Jasenica - Neotvárať!“, - termín podávania prihlášok do 20. marca 2020 do 11.00 hod. Termín a miesto výberového konania: - budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním Ing. Richard Pekar starosta obce V Jasenici dňa 26. februára 2020

Detail

29.01.2020

OBECNÁ ZABÍJAČKA 1

OBECNÁ ZABÍJAČKA

Obecný úrad v Jasenici Vás pozýva na obecnú zabíjačku v sobotu dňa 8.2.2020 o 8,30 hod. pred požiarnou zbrojnicou.

Detail

17.01.2020

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ. V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia: študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní, osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,     osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie.

Detail

23.12.2019

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Oznamujeme Vám, že vývoz separovaného odpadu v januári 2020 bude nasledovne: papier - pondelok 2. januára plasty - streda 8. januára sklo - pondelok 20. januára

Detail

20.12.2019

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas Vianoc a novoročných sviatkov pre verejnosť od 23.12. 2019 do 6.1.2020 zatvorený. Prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020.

Detail

Kalendár akcií