Všeobecno-záväzné nariadenia obce Jasenica

Rok /
Číslo
Názov VZNSchválené
uznesením
Schválené
dňa
Účinnosť
od
Stiahnuť
pdf
Rok /
Číslo
Názov VZNSchválené
uznesením
Schválené
dňa
Účinnosť
od
Stiahnuť
pdf
2017/1O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica45/20175.10.201720.10.2017arrow_down
2016/4O nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica
31/20166.10.20167.10.2016arrow_down
2016/3O určení školských obvodov20/201630.6.201618.7.2016arrow_down
2016/1O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia17/201630.6.201618.7.2016arrow_down
2015/10O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica69/201510.12.20151.1.2016arrow_down
2015/9O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na území obce Jasenica​44/201525.6.201515.7.2015arrow_down
2015/8 O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica43/201525.6.201515.7.2015arrow_down
2015/7 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica42/201525.6.201515.7.2015arrow_down
2015/6O podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica29/201523.4.201515.5.2015arrow_down
2015/5O zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania28/201523.4.201515.5.2015arrow_down
2015/4O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica27/201523.4.20151.6.2015arrow_down
2015/3Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica7/201522.1.20156.2.1015arrow_down
2015/2Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva22.1.201522.1.2015arrow_down
2014/3O správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Jasenici r. 201416/20146.6.2014arrow_down
2014/1O zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jasenica6/201424.1.2014arrow_down
2013/3O nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi4.5.2013arrow_down
2013/1O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica24/201025.11.20101.1.2013arrow_down
2013/1O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica na rok 201325.1.20131.3.2013arrow_down
2012/1O záväzných častiach návrhu ÚPN obce Jasenica1/201227.1.201213.2.2012arrow_down
2012/ 1Zásady hospodárenia s majetkom obce7/201213.4.201213.4.2012arrow_down
2009/1O podmienkach držania psov na území obce Jasenica4.12.20081.1.2009arrow_down
2008O čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb a pohostinstiev na území obce Jasenica4.12.200817.1.2009arrow_down
2008/4O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku, určení verejného priestranstva a zelene40/20084.12.20081.1.2009arrow_down
2007/4Požiarny poriadok obcearrow_down
2006/2O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce21/20069.6.20069.6.2006arrow_down