Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenia z OZ 2017

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal sa
34/201728. 06.Odkúpenie novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Jasenica, parcelné číslo: 2296/3, parcela registra: „C“, druh pozemku: orná pôda, výmera: 63 m2, za kúpnu cenu 945,00 EUR (slovom deväťstoštyridsaťpäť EUR).
Tento pozemok vznikol oddelením od pozemku v katastrálnom území Jasenica, parcelné číslo: 2296/1, parcela registra: „C“, druh pozemku: orná pôda, výmera: 1977 m2, list vlastníctva č. 2041, vlastník: Peter Koštialik a Ivana Koštialiková r. Pavlíková, spoluvlastnícky podiel: 1/1, na základe geometrického plánu v038/17, ktorý vytvoril dňa 01. 06. 2017 Ing. Pavol Riško, autorizačne overil dňa 01. 06. 2017 Ing. Pavol (autorizovaný geodet a kartograf) a úradne overil dňa 12. 06. 2017 pod č. 385/2017 Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor: Ing. Iva Malá.
600
33/201728. 06.Schvaľuje Zastavovací plán v lokalite Záplotie, na p. č. KN C 3482, 3492, 3493 vypracovaný Ing. Vladimírom Turičíkom, Stupné 292, 018 12 Brvnište.600
32/201728. 06.Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jasenica na 2. polrok 2017.600
31/201728. 06.Schvaľuje vykonanie auditu za rok 2016 firmou APX, k. s., Považská Bystrica.600
30/201728. 06.Schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.600
29/201728. 06.Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2016.600
28/201716. 06.Schvaľuje zastavovaciu štúdiu v lokalite Záplotie, na p. č. KN C 3482, 3492, 3493, vypracovanú Ing. Vladimírom Turičíkom.500
27/201716. 06.Schvaľuje zastavovaciu štúdiu v lokalite IBV Horekončie, na p.č. KN C 3291/1, 3291/2, 3290, vypracovanú
Ing. Lukášom Fojtíkom.
500
26/201716. 06.Schvaľuje
a) zriadenie združenia obcí s názvom
Združenie obcí – Papradňanská dolina
b) zmluvu o zriadení združenia obcí,
s obcou Jasenica ako členom združenia
c) stanovy Združenia obcí-Papradňanská dolina
Členovia:
Obec Papradno, Sídlo: 018 13 Papradno č.315, IČO: 00317594, štatutárny orgán: Ing. Roman Španihel
Obec Brvnište, Sídlo: 018 12 Brvnište č.390, IČO: 00317101, štatutárny orgán: Ing. Dagmar Mikudíková
Obec Stupné, Sídlo: 018 12 Stupné č. 216 , IČO: 00591611 , štatutárny orgán: Peter Krajčoviech, starosta obce
Obec Jasenica:, Sídlo: 018 17 Jasenica č.130 , IČO: 00317349, štatutárny orgán: Ing. Richard Pekar
500
25/201716. 05.Schvaľuje zámer vybudovania oddychovej zóny pri bytovkách na pozemku obce KN C 3107 a vybudovanie ohradeného stojiska na kontajnery na separovaný a komunálny odpad.700
23/201716. 05.Schvaľuje zastavovaciu štúdiu v lokalite Horerječie, na p. č. KN C 334/3, 334/2, 334/1, vypracovanú
Ing. arch. Máriou Mikudíkovou
700
22/201716. 05.Schvaľuje odpredaj novovytvorenej parcely CKN 3990/2 o výmere 4m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom č.9-2/2016 zo dňa 29.9.2016 vyhotoveným spoločnosťou KODENA s.r.o., z pôvodnej parcely CKN 3990 o výmere 64 m2 vo vlastníctve obce za cenu 76 € stanovenej znaleckým posudkom vypracovaným znaleckou organizáciou PBT s.r.o.700
21/201716. 05.Schvaľuje realizáciu cesty Lúky vyvezením starého podkladu, zhutnením podložia, vyvezením 20 cm štrkodrvy a zaklinovanie frakciou 0/32 a prefinancovanie z poskytnutého existujúceho úveru v Dexia banke.700
20/201727. 04.Odkúpenie časti parcely KN C 2296/1 zapísanej na LV číslo 2041 vo vlastníctve Petra Koštialika a Ivany Koštialikovej za cenu 15 Eur. 5 Eur za každý meter štvorcový. Odkúpená časť parcely bude prepojením obecných ciest na parcelách KN C 659/1 a KN C 2303 v lokalite Nadsadie.700
19/201727. 04.Schvaľuje zámer predaja parcely KN C 3557/2 zapísanej na LV číslo 2308 vo vlastníctve obce Jasenica.
700
18/201727. 04.Schvaľuje zámer predaja časti parcely E23/2 vo vlastníctve obce vo výmere 20 m2 zameraných ako parcela 401/1 geometrickým plánom číslo 055/15 vyhotoveným Ing. Pavlom Riškom.700
17/201727. 04.Schvaľuje nasledovné otváracie hodiny prevádzky Predajňa a servis bicyklov Dušan Jandúch
Pondelok – Piatok 9.00 -12.00, 14.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00
Nedeľa zatvorené
700
16/201727. 04.Schvaľuje nasledovné otváracie hodiny pohostinstva Hradišťan Pub, prevádzkovaného IN Invest, s.r.o.
Pondelok – Piatok 12.00 – 22.00
Sobota 8.00 – 24.00
Nedeľa 8.00 – 22.00
700
15/201727. 04.Schvaľuje zastavovací plán v lokalite Pole – Horekončie, na p. č. KN C 3291/1, 2, 3290, vypracovaný Ing. Lukášom Fojtíkom, projektantom stavieb.
700
14/201727. 04.Schvaľuje zastavovací plán v lokalite Záplotie, na p. č. KN C 3480/2, 3466/1,2,3,4 vypracovaný Ing. Lukášom Fojtíkom, projektantom stavieb.
700
13/201727. 04.Súhlasí s vyprojektovaním rozšírenia budovy základnej školy.
700
12/201727. 04.Schvaľuje odstránenie retardéru pri p. Šibíkovi + nahradenie normalizovaným retardérom spolu s dopr. značením. Opätovné zavedenie normalizovaných retardérov pri Jozefovi Pavlíkovi a p. Hrnčíkovi. A doplnenie retardéru pri ZŠ a MŠ Jasenica.
700
11/201727. 04.Ukladá starostovi obce zvolať schôdzu občanov z ulice pri futbalovom ihrisku a prejednať s nimi možnosti svojpomocného prebudovania detského ihriska a varianty umiestnenia stojiska kontajnerov.
700
10/201727. 04.Ukladá stavebnej komisii do konca mája zhodnotiť a porovnať možnosti realizácie a financovania cesty .
700
8/201723. 02.Schvaľuje 2000 EUR na zakúpenie fitness stroja.500
7/201723. 02.Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly a kontrolnej činnosti za rok 2016.500
6/201723. 02.Schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v lokalite Pole a Záplotie v zmysle navrhovaného Variantu 1 - čiastočné riešenie.500
5/201723. 02.Schvaľuje zmenu zastavovacieho plánu v zmysle predloženého návrhu, vypracovaného Ing. Vladimírom Turičíkom.500
4/201723. 02.Schvaľuje nasledovný plán kultúrno-spoločenských aktivít na rok 2017
25.2.2017 Obecná zabíjačka
30.4.2017 Stavanie mája
7.5.2017 Oslavy sv. Floriána - DHZ Papradnianska dolina
14.5.2017 Výstup na Stratenec, oslavy výročia oslobodenia
14.5.2017 Deň matiek
Júl 2017 - oslavy 35. výročia partnerstva s obcou Huslenky a 60. výročia založenia TJ
27.8.20177. Jasenické nôtenie
25.10.2017 Posedenie so seniormi k mesiacu úcty k starším
17.11.2017 Katarínska zábava
6.12.2017 Stretnutie s Mikulášom
10.12.2017 Adventná nedeľa
31.12.2017 Rozlúčka so starým rokom
500
3/201723. 02.Schvaľuje nasledovný plán investičných aktivít na rok 2017:

1. polrok 2017
- rozšírenie verejného osvetlenia do lokalít Lúky, Krajčiny, Pri píle a rekonštrukcia osvetlenia v obci
- nainštalovanie bezpečnostného kamerového systému v obci
- vyspravenie ryhy nad vodovodnou vetvou Hájek
- projektová príprava ciest a sietí v lokalite Pole a Záplotie (čiastočné riešenie)
- aktualizácia projektu vodovodnej siete pre potreby výberového konania

2. polrok 2017
- úprava povrchu miestnej komunikácie v lokalite Lúky frézovanou asfaltovou drvinou
- úprava a odvodnenie cestného otoča v lokalite Pri píle (Jurkemík, Štefánik)
- odvodnenie miestnej komunikácie Záplotie a úprava povrchu
- vyspravenie ryhy nad vodovodnou vetvou Horejarčie
- zateplenie štítových stien nájomných bytových domov
500
2/201723. 02.Schvaľuje rozpočet obce podľa prílohy č. 1.500
1/201723. 02.Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2017.500

Uznesenia z OZ 2016

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal sa
48/20168.12Schvaľuje zmenu otváracích hodín Kaderníctvo Iveta podľa návrhu nasledovne
Pondelok Zatvorené
Utorok 10:00 – 18:00
Streda 10:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 18:00
Piatok 10:00 – 18:00
Sobota Objednávky
Nedeľa Zatvorené
500
47/20168.12Schvaľuje od 1.12.2016 cenu stravného lístka pre zamestnancov obce 3,40 Eur.500
46/20168.12Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017500
45/20168.12Berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2016500
44/20168.12Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Ľubica Kalašová
člen: Mária Šibíková
člen: Mgr. Ľubica Minjariková
člen: Jana Cigániková
člen: Mária Bašteková
500
43/20168.12Schvaľuje rozpočtové provizórium na rok 2017
500
42/20168.12Schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2016 v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol.
500
41/20168.12Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015
500
40/20166.10.Schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu publikácie o obci Jasenica k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.700
39/20166.10.Schvaľuje príspevok pre obyvateľov starších ako 62 rokov s trvalým pobytom v Jasenici vo výške 5 Eur na vývoz domového odpadu. Príspevok bude platný od 1. januára 2017.700
38/20166.10.Schvaľuje zmeny časti zastavovacieho plánu v lokalite Kopánky – zmena stavebnej čiary, vypracovaná Ing. arch. Ladislavom Balušíkom, autorizovaným architektom.700
37/20166.10.Schvaľuje zastavovaciu štúdiu IBV v časti Záplotie, vypracovanú Ing. Lukášom Fojtíkom, Nám. Slobody 1408/52, 020 01 Púchov.700
36/20166.10.Schvaľuje:
a) zámer modernizácie a rozšírenia sústavy verejného osvetlenia v obci a odovzdanie sústavy verejného osvetlenia do správy za účelom jej prevádzky a údržby na dobu 15 rokov
b) maximálnu výšku predpokladanej hodnoty zákazky na celé trvanie zmluvného vzťahu 268 028,65 EUR bez DPH

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy verejného osvetlenia, vrátane zabezpečenia realizácie verejného obstarávania príslušnou metódou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, smerujúce k realizácii vyššie uvedeného zámeru.
700
35/20166.10.Schvaľuje vypracovávanie zastavovacích plánov na rozvojovom území IBV Záplotie, Uriečie, Pole postupne po ucelených častiach, v ktorých dôjde k zhode všetkých vlastníkov pozemkov.700
34/20166.10.Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2016. (viac v zápisnici)700
33/20166.10.Schvaľuje prekleňovací úver na prefinancovanie projektu Zintenzívnenie triedenia odpadov v Jasenici vo výške 20 580 Eur.700
32/20166.10.Berie na vedomie súhlasné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prekleňovaciemu úveru na prefinancovanie projektu separovaného zberu schváleného Recyklačným fondom SR.700
31/20166.10.Schvaľuje VZN č. 4/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica 700
30/201627.7.Schvaľuje prípravu projektu cyklocesty s náučným chodníkom a pamätnou izbou v dome č. 83 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.400
29/201630.6.Schvaľuje plán kontrolnej Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016.500
28/201630.6.Schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti na uloženie kanalizačného potrubia s pásmom ochrany v šírke 1,5 metra na parcelách č. KN C 2999 a KN C 3000, ktoré sú vo vlastníctve obce.500
27/201630.6.Schvaľuje vykonanie auditu za rok 2015 fy APX, k. s. Považská Bystrica.500
26/201630.6.Schvaľuje zastavovací plán v lokalite Krajčiny, vypracovaný Ing. arch. Martou Čiernikovou.500
25/201630.6.Schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové investície – výstavba vodovodu firmou VINKSTAV Papradno vo výške 6774,42 Eur a 5951,03 Eura na hasičskú súťažnú striekačku.500
24/201630.6.Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12527,37 EUR.500
23/201630.6.Schvaľuje zmluvu o vytvorení spoločného školského obvodu medzi mestom Považská Bystrica a obcou Jasenica500
22/201630.6.Schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 500
21/201630.6.Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
500
20/201630.6.Schvaľuje VZN č.3/2016 O určení školských obvodov
500
19/201630.6.Schvaľuje že, prístupové cesty k stavebným pozemkom spĺňajúce technické parametre si budujú majitelia pozemkov sami na vlastné náklady. Cesty sa budú budovať podľa možností obce postupne, prednostne v uliciach, kde bude najviac postavených alebo rozostavaných domov.500
18/201630.6.Neschvaľuje VZN č. 2/2016 O miestnom poplatku za rozvoj
500
17/201630.6.Schvaľuje VZN č. 1/2016 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia500
16/201628.4.Schvaľuje dotáciu centru voľného času pri ZŠ sv. Augustína vo výške 4 Eurá na žiaka a mesiac.
700
15/201628.4.Schvaľuje poskytnutie dotácie 100 Eur občianskemu združeniu Klub Venuše v Považskej Bystrici, IČO: 37917838.700
14/201628.4.Schvaľuje prenájom nebytových priestorov na prízemí obecného úradu Petrovi Bárnikovi, Bytom Stupné 13, IČO 44953691 za účelom zriadenia maloobchodnej prevádzky. Cena za prenájom je určená ročne na 27,50 Eur za m2 vrátane služieb.700
13/201628.4.Schvaľuje vypracovanie projektov na výstavbu ciest v nových lokalitách určených na výstavbu IBV obcou.700
12/201628.4.Schvaľuje zastavovací plán v lokalite Kopánky na parcely číslo 3542, 3544, 3546, vypracovaný Ing. Michalom Jágrikom.700
11/201628.4.Schvaľuje vytvorenie spoločného školského obvodu pre ročníky 5 – 9 základnej školy s mestom Považská Bystrica.700
10/201628.4.Schvaľuje vypracovanie projektu obecného kompostoviska na požiadanie o dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 052
9/201628.4.Poveruje konzultačnú spoločnosť AE Group spracovaním štúdie výhodnosti nasledovných alternatív:
A) rozšírenia siete verejného osvetlenia do nových lokalít z vlastných zdrojov obce pri zachovaní existujúcej siete verejného osvetlenia v aktuálnom stave
B) rekonštrukcia a rozšírenie siete verejného osvetlenia do nových lokalít úspornou LED technológiou
a na základe výsledkov štúdie
poveruje
starostu obce na obstaranie procesov a prípravy vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa najvýhodnejšej alternatívy modernizácie verejného osvetlenia.
700
8/201618.02.Ruší VZN č. 2/ 2009 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.700
7/201618.02.Schvaľuje z dôvodov osobitného zreteľa predaj časti parcely č.214/1 pani Gabriele Sučíkovej na základe vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku.700
6/201618.02.Schvaľuje zvýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných domoch súp.č. 357 a 358 z 0,25 €/m2 na 0,35 €/m2 od 1.1.2016.700
5/201618.02.Schvaľuje zastavovací plán v lokalite Javor na KN p.č. 2380, 2381, 2382, 2383 vypracovaný Ing. Zuzanou Jurigovou, projektantom stavieb.700
4/201618.02.Schvaľuje vypracovanie variantov riešenia dopravnej a urbanistickej štúdie pre nové lokality určené na výstavbu IBV (lokality nad a pod farmou). 700
3/201618.02.Schvaľuje vypracovanie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1).700
2/201618.02.A) konštatuje, že návrh rozpočtu obce na rok 2016 bol zverejnený na obecnej stránke a úradnej tabuli obce dňa 29.1.2016, v súlade s § 9 ods. 2 a bol prerokovaný v komisiách obecného zastupiteľstva,
B) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §11 ods. 4 písm. b, rozpočet obce na rok 2015 podľa prílohy č.1
schvaľuje.
700
1/201618.02.Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2016.700

Uznesenia z OZ 2015

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
Nehlasoval
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
Nehlasoval
72/201510.12.Odvoláva Antona Janáčka z Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotnej a volí Martina Pavlíka za člena Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotnej.
700
71/201510.12.Schvaľuje inventarizačné komisie na inventarizáciu obecného majetku v zložení:
Inventarizácia ZŠ, OcÚ: Mária Šibíková, Mgr. Ľubica Miniariková, Jana Cigániková
Inventarizácia MŠ: Mária Šibíková, Jarmila Bašová, Jana Cigániková
Inventarizácia Požiarnej zbrojnice: Mária Šibíková, Jozef Pavlík, Milan Pecník
Inventarizácia TJ: Mária Šibíková, Bc. Matej Žabka, Mária Bašteková
Inventarizácia Spoločnej úradovne: Mária Šibíková, Ing. Eva Janičíková, Ing. Jarmila Krčíková
700
70/201510.12.Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2015

Príjem
Bežný rozpočet
111 | 312012 | Dotácie ZŠ, ÚP | +12 069 €
41 | 223001 | Poplatky, platby, spoločný úrad | -42 165 €
Kapitálový rozpočet
43 | 233001 | Príjem z predaja pozemkov |+2 490 €
Príjmové operácie
46 | 453 | Presun z fondu opráv | + 1 000 €
52 | 513002 | Bankový úver | + 28 270 €

Výdaj
Kapitálový rozpočet
111 | 0630 | 717001 | Vodovod | -28 636 €
41 | 0111 | 713005 | Radar | + 1290 €
41 | 0111 | 717001 | Projekt chodníky
41 | - | 717001 Lávka vlastné prostriedky
52 | 0111 | 717001 | Lávka z úveru | + 28 268 €
Výdavkové operácie
111 | 0170 | 821007 | Splátka úveru (vrátenie DPH) | -3998 €
700
69/201510.12.Schvaľuje VZN č.10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jasenica.
700
68/201510.12.Schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jasenica na roky 2015-2025.700
67/201510.12.Berie na vedomie Správu auditora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2014.
700
66/201515.10.Berie na vedomie správy z kontrol hlavnej kontrolórky obce.
65/201515.10.Schvaľuje vypracovanie urbanistickej štúdie v nových lokalitách určených na zástavbu IBV a HV v časti katastra Pole, Záplotie, Uriečie a Papiernica.
600
64/201515.10.Schvaľuje zastavovaciu štúdiu v lokalite Nadsadie vypracovanú Ing. Arch. Máriou Mikudíkovou.
600
63/201515.10.Ruší uznesenie č. 52/2015 a 53/2015 zo dňa 7.7.2015.
600
62/201515.10.Schvaľuje prijatie úveru vo výške 190.000 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: rekonštrukcie lávky cez rieku Papradnianka.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
600
61/201515.10.Schvaľuje stanovenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom obce Jasenica do oznámenia o cene Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 1,20 €.
600
60/201515.10.Schvaľuje odpredaj časti parcely č. KN – C 391 evidovanej na LV č.1 o výmere 184 m2 vo vlastníctve obce Jasenica formou priameho predaja Vladimírovi Lejčíkovi, Jasenica 132, 018 17 za ponúknutú cenu 2490,00 €, čo zodpovedá cene stanovenej znaleckým posudkom, podľa §9a ods. 1 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb.
600
59/201515.10.Schvaľuje zriadenie ochranného pásma vzletovej a približovacej roviny a ochranného pásma proti laserovému žiareniu letiska Žilina.
600
58/201515.10.Schvaľuje zaradenia obce do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.600
57/201515.10.Schvaľuje prípravu a realizáciu projektu nakladania s biologickými odpadmi v obci v spolupráci s firmou OP ŽP SR s.r.o. s 5 % spoluúčasťou obce s predpokladaným celkovým rozpočtom vo výške 73.850 €.
600
56/20157.7.Nominuje Jozefa Pavlíka do Rady školy ZŠ s MŠ Brvnište za obec Jasenica.
600
55/20157.7.Schvaľuje aktualizáciu projektu Prestavba a prístavba materskej a základnej školy a jeho prípravu na verejné obstarávanie k žiadosti o financovanie z operačných programov Európskej únie.
600
54/20157.7.Schvaľuje aktualizáciu projektu vodovodu a jeho prípravu na verejné obstarávanie k žiadosti o financovanie z operačných programov Európskej únie.
600
53/20157.7.Schvaľuje podanie projektu inštalácie bezpečnostných kamier v obci.
600
52/20157.7.Schvaľuje zabezpečenie úveru poskytnutého ČSOB blankozmenkou obce Jasenica.
600
51/20157.7.Schvaľuje čerpanie úveru vo výške 190 000 € (Stodeväťdesiattisíc eur) od ČSOB na refinancovanie zostatku aktuálneho úveru v Prima banke, rekonštrukciu lávky a výstavbu vodovodu.600
50/20157.7.Berie na vedomie súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení úveru.600
49/20157.7.Schvaľuje rekonštrukciu lávky firmami Vinkstav – spodná stavba
Viko – oceľová lávka a jej osadenie.
600
48/201524.6.Schvaľuje smernicu č.2/2015 podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.700
47/201524.6.Schvaľuje odpredaj časti parcely č. KN – C 391 evidovanej na LV č.1 o výmere 184 m2 vo vlastníctve obce Jasenica formou priameho predaja najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. podľa §9a ods. 1 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. Výzva na predkladanie cenových ponúk bude zverejnená na stránke obce www.jasenica.sk najmenej 15 dní pred termínom na predkladanie ponúk záujemcami.700
46/201524.6.Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2015.700
45/201524.6.Schvaľuje vypracovanie projektu na cestu a jej odvodnenie v lokalite Pri píle, medzi domami P. Jurkemíka, Štefánika a Mikudíka.700
44/201524.6.Schvaľuje VZN 9/2015 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev.700
43/201524.6.Schvaľuje VZN 8/2015 O zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v katastrálnom území obce Jasenica.700
42/201524.6.Schvaľuje VZN 7/2015 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica.601
41/201524.6.Schvaľuje Záverečný účet obce Jasenica za rok 2014.700
40/201524.6.Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Jasenica za rok 2014.700
39/201523.4.Schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy reštaurácie J Klub o ďalších 5 rokov t. j. 2016 - 2020 za nezmenených podmienok s právom prednostného nájmu na ďalšie obdobie.600
38/201523.4.Schvaľuje uzatvorenie rámcovej zmluvy o právnej pomoci pre potreby obce Jasenica s advokátskou kanceláriou JUDr. Lucie Bušfy.600
37/201523.4.Schvaľuje realizáciu mapového portálu webovej aplikácie Geosense portál.600
36/201523.4.Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o Kontrole inventarizácie majetku Obce Jasenica vykonanej na základe schváleného harmonogramu inventarizácie OÚ Jasenica a ním zriadených organizácií ako súčasť účtovnej uzávierky za rok 2014.
35/201523.4.Určuje v súlade so zákonom NR SR č.36911990 Zb. § 18c o obecnom zriadení obcí, v rozsahu 0,15 % pracovného času určenom obecným zastupiteľstvom, plat hlavnej kontrolórky vo výške 1,54 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 so zvýšením o 20 % - 238 € od 1.4.2015.600
34/201523.4.Určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Richarda Pekara v zmysle zákona 25311994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vo výške 1,98 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 so zvýšením o 15 % t. j. 1954 € od 1.4.2015.600
33/201523.4.Berie na vedomie výslednú správu o doterajšej výstavbe vodovodu a návrh ďalšieho postupu prác.
32/201523.4.Schvaľuje realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti na ceste III. triedy 50750 v obci Jasenica:
chodníky (bytovky - zastávka SAD farma, Odbočka na Lúky - lávka pre peších cez rieku Papradnianka, Most do Malej Jasenice - zastávka SAD, Odbočka na Horeriečie - zastávka SAD smer PB, Horná lávka pre peších - zastávka SAD smer Stupné)Signalizačný radar s výzvou na zníženie rýchlosti

Zrušenie schodíkov k rieke v najužšom mieste a rozšírenie vozovky

Prechody pre chodcov (zastávka SAD farma, dolná lávka pre peších, zastávka SAD Jednota smer Stupné – pohostinstvo, horná zastávka SAD smer PB)

zvýšenie osvetlenia pozdĺž cesty a nasvietenie priechodov pre chodcov
600
31/201523.4.Schvaľuje preúčtovanie úrokov zo zálohových záruk nájomníkov obecných bytov na splácanie nájmu vo výške 1 % p.a. za roky 2006 - 2014 16 bytový nájomný dom a 2009 - 2014 8 bytový nájomný dom do fondu opráv do konca roku 2015 v pravidelných mesačných splátkach nasledovne:
16 bytový nájomný dom vchod A:
Celková zálohová 6041,39 € (182 000 Sk)
úroky 2006 - 2014: 60,41 € * 9 rokov = 543,70 €
16 bytový nájomný dom vchod B:
Celková zálohová 6539,20 € (197 000 Sk)
úroky 2006 - 2014: 65,39 € * 9 rokov = 588,51 €
8 bytový nájomný dom:
Celková zálohová 6539,20 € (197 000 Sk)
úroky 2009 - 2014: 65,39 € * 6 rokov = 392,34 €
Zároveň schvaľuje vracanie pôžičky vo výške 19119,79 € zo zálohových záruk nájomníkov obecných bytov na osobitný podúčet v rovnomerných ročných splátkach v rokoch 2015 - 2035, celkovo 21 splátok vo výške 910,47 €. Každoročne preúčtuje do fondu opráv úrok vo výške 0,5 % p.a. z dlžnej sumy.
501
30/201523.4.Schvaľuje smernicu č. 1/2015 k rozúčtovaniu nákladov za byt a za služby spojené s jeho užívaním.5001
29/201523.4.Schvaľuje VZN 6/2015 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica.5001
28/201523.4.Schvaľuje VZN 5/2015 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania.5001
27/201523.4.Schvaľuje VZN 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jasenica.5001
26/201526.2.Súhlasí s výstavbou rodinného domu na parcele č.1123/1 k.ú. Jasenica za podmienky spracovania a schválenia zjednodušenej zastavovacej štúdie, ktorá bude pozostávať zo situácie osadenia nových rodinných domov v tejto lokalite, vrátane uličného pohľadu a technickej správy.600
25/201526.2.Poveruje starostu obce analýzou nákladovosti reštaurácie za uplynulé obdobie a prípravou návrhu zmluvy na prenájom na ďalšie obdobie.
24/201526.2.Berie na vedomie správu o aktuálnej situácii v Materskej škole v Jasenici.
23/201526.2.Berie na vedomie informáciu o potrebe spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
22/201526.2.Volí Ing. Milana Jankoviecha za zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018.501
21/201526.2.Schvaľuje Dodatok VZN 1/2012 o úhrade za sociálne služby – opatrovateľská služba a odľahčovacia služba.600
20/201526.2.Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2015.
19/201526.2.A. konštatuje, že návrh rozpočtu obce na rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 10.02.2015, v súlade s § 9 ods. 2, a bol prerokovaný v komisiách obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §11 ods. 4 písm. b, rozpočet obce na rok 2015 podľa prílohy č.1
B. schvaľuje.
600
18/201522.1.Schválilo vyhotovovanie audiozáznamu z obecných zastupiteľstiev. Poverilo starostu obce pripraviť do najbližšieho zasadania návrh technického riešenia realizácie záznamu.403
17/201522.1.Volí za člena Rady Materskej školy v Jasenici Ing. Milana Jankoviecha.601
16/201522.1.Ukladá hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu výstavby obecného vodovodu. Plán kontroly predloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.700
15/201522.1.Schvaľuje zvýšenie ceny stravného lístka pre zamestnancov obce na 3,20 € od 1.1.2015.700
14/201522.1.Schvaľuje žiadosť o schválenie príspevku zamestnávateľa na stravné lístky pre starostu obce v súlade so zákonníkom práce. Starosta obce je odmeňovaný podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde nie je upravené stravovanie starostov obcí a primátorov miest. Starosta má nárok na stravné lístky poskytované v súlade so zákonníkom práce po odsúhlasení poslancami, s účinnosťou od nástupu do funkcie.700
13/201522.1.Berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015.700
12/201522.1.Berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.700
11/201522.1.Berie na vedomie Správu o vývoze komunálneho odpadu z obce Jasenica.700
10/201522.1.Berie na vedomie Správu o aktuálnom stave výstavby a prevádzky obecného vodovodu.700
9/201522.1.Berie na vedomie Pracovný poriadok Základnej školy a Materskej školy v Jasenici.700
8/201522.1.Berie na vedomie Pracovný poriadok Obecného úradu Jasenica.700
7/201522.1.Vydáva VZN č. 3/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jasenica.700
6/201522.1.Berie na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu Jasenica.700
5/201522.1.Volí nasledovných Členov návrhovej komisií obecného zastupiteľstva:
Jozef Janáček, Milan Jankoviech, Ľubica Kalašová, Ján Jurkemik.
700
4/201522.1.Volí nasledovných Členov komisií obecného zastupiteľstva:

Komisia finančná, výstavby, územného plánovania a správy obecného majetku:
Helena Lejčíková, Beáta Beniačová, Rastislav Šterdas, Miroslav Očkay ml., Ján Jurkemík, Emil Cabaj

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Matej Žabka, Peter Feranec, Marianna Diasniková


Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná
Daniel Jánošík, Anton Janáček, Ľubica Minjariková, Jana Cigániková, Jozef Pavlík, Martin Ďuriš

Komisia na ochranu verejného záujmu
Igor Očkay, Matej Žabka
3/201522.1.Schvaľuje Náplne práce komisií obecného zastupiteľstva.700
2/201522.1.Vydáva VZN 2/2015 Rokovací poriadok obce Jasenica.700
1/201522.1.Vydáva pre katastrálne územie obce Jasenice toto úplné znenie VZN 1/2015- Štatút obce Jasenica.700

Uznesenia z OZ 2014

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
34/201415.12.Schvaľuje pre matričný úrad v Jasenici sobášiaceho Ing. Richarda Pekara a ako zástupcu sobášiaceho Ing. Milana Jankoviecha.600
33/201415.12.Schvaľuje rozpočtové provizórium pre prvý štvrťrok 2015, nakoľko obec nemá vypracovaný rozpočet pre nasledujúci rok.700
32/201415.12.Schvaľuje úpravu rozpočtu ktorú predložila učtovníčka obce p. Šibíková a to v položke 32202 kód zdroja 111 obecný vodovod vo výške – 9000 € a vo výdaji v položke 717001 kód zdroja 111 vo výške -9000 € a presuny medzi jednotlivými položkami.700
31/201415.12.Určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Richarda Pekara nasledovne : priemerná mzda v NH x 1,98 násobok.700
30/201415.12.A. zriaďuje
1. Finančnú komisiu, výstavby a investičného majetku
2. Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
3. Komisiu školstva, mládeže, kultúry, športu
4. Komisiu na ochranu verejného záujmu

B. volí
Predsedu komisie
1. Mgr. Ľubica Kalašová
2. Jozef Janáček
3. Ing. Milan Jankoviech
4. Ján Jurkemík
29/201415.12.Poveruje 1. poslanca Jozefa Janáčka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.601
28/201415.12.A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volie do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jasenica Ing. Richard Pekar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Milan Jankoviech
Jozef Janáček
Bc. Daniel Jánošík
Ján Jurkemík
Mgr. Ľubica Kalašová
Igor Očkay
Matej Žabka
27/201414.11.Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda – p. Mária Šibíková, členovia komisie – p. Jarmila Bašová, Jana Cigániková, Ivana Ševčíková
600
26/201414.11.Schvaľuje úpravu rozpočtu , ktorú predložila ekonómka obecného úradu p. Mária Šibíková v príjme aj výdaji sumu 40 367 €, ktorú tvoria zdroje, ktoré neboli schválené v rozpočte - / príjem z predaja pozemkov- 150 €, príjem z FO na úhradu fa- 1200 €, dotácia na obecný vodovod – 15 000 €, úver na oplotenie cintorínov -23 987 €/.600
25/20145.9.Schvaľuje úväzok starostu obce Jasenica pre rok 2015 - 7,5 hodiny.500
24/20145.9.Schvaľuje počet 7 poslancov do obecného zastupiteľstva obce Jasenica pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014.500
23/201418.7.Schvaľuje zvýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných domoch súp.č. 357 a 358 z 0,17 €/m2 na 0,25 €/m2 od 1.1.2015.700
22/201418.7.Schvaľuje zmenu otváracích hodín prevádzky „ Oprava a servis športových potrieb „ nasledovne :Pondelok – Piatok : Zatvorené – dostupnosť na tel. od 8,00 do 18.00Sobota : 8,30 - 12,00Nedeľa : Zatvorené700
21/201418.7.Schvaľuje predĺženie nájmu miestnosti v požiarnej zbrojnici na prevádzku holičstva pre p. Evu Balušíkovú za 20 €/ mesiac bez režijných nákladov s podmienkou rekonštrukcie uvedených priestorov do konca roku 2014. Dĺžka nájmu sa schvaľuje pri dodržaní uvedenej podmienky na 10 rokov s automatickým predĺžením na ďalších 5 rokov, ak budú splnené všetky záväzky voči prenajímateľovi. Tento nájom sa schvaľuje so spätnou platnosťou od 1.1.2014.700
20/201418.7.Vyhovuje sa upozorneniu prokurátora z zo dňa 4.6.2014 za účelom odstránenia porušenia § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.700
19/20146.6.Schvaľuje Internú smernicu č. 1/2014 o vedení pokladne v obci Jasenica.500
18/20146.6.Schvaľuje Vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Jasenica.500
17/20146.6.Schvaľuje VZN č. 3/2014 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Jasenici.500
16/20146.6.Schvaľuje zmenu zastavovacieho plánu v lokalite „ Lúky „ na pozemkochKN-C 1215/41, 1215/42 pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú predložila firma REGASTAV alfa s.r.o. Považské Podhradie 440, 017 04 Považská Bystrica.500
15/20146.6.Schvaľuje prenájom miestnosti vedľa Slovenskej pošty pre firmu MIALE s.r.o., Kotešová 206, 013 61 Kotešová, IČO : 47 006 315 za 27,5 €/ m2/ 1 rok v čítane tovarov a služieb - elektrina, vykurovanie, odpad, voda s otváracími hodinami:

Utorok : 10.00 – 16.00

Streda : 10.00 – 17.00
500
14/20146.6.Schvaľuje sponzorský príspevok pre Občianske združenie VENUŠA vo výške 100 €.500
13/20146.6.Schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov vo výške 200 € , ktoré zaplatil dňa 18.2.1999 / 6.020.- Sk/ do obecnej pokladne za kúpu obecného pozemku. Táto kúpa sa neuskutočnila, preto obecné zastupiteľstvo schválilo vrátenie finančných prostriedkov.500
12/201411.4.Schvaľuje preplatenie výstavby vodovodu časť „ Lúky „ pre firmu JASES s.r.o. vo výške 18 696, 07 €. Uvedená čiastka sa bude firme preplácať podľa dohodnutého splátkového kalendára 48 mesiacov rovnakými splátkami od mája 2014.700
11/201411.4.Schvaľuje „Záverečný účet obce Jasenica za rok 2013" bez výhrad.700
10/201411.4.Schvaľuje zastavovací plán pre slečnu Moniku Brezničanovú v lokalite „ Pod honami“.700
9/201424.1.Schvaľuje odpredaj parcely KN C č. 120/2 o výmere 89 m2 v katastrálnom území Jasenica p. Branislavovi Moravíkovi za cenu 2 €/ m2.700
8/201424.1.Schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.700
7/201424.1.Schvaľuje plat starostky pre rok 2014 nasledovne:základný plat = priemerná mzda v NH x 1,98 + 40 % odmeny zo základného platu.700
6/201424.1.Schvaľuje „VZN č. 1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jasenica".700
5/201424.1.Schvaľuje „VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenica".700
4/201424.1.Schvaľuje „Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa" v obci Jasenica.700
3/201424.1.Schvaľuje „Zásady pre určovanie nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve obce“ v obci Jasenica.700
2/201424.1.Schvaľuje p. Ing. Annu Hoštákovú za kontrolórku obce Jasenica, s nástupom do funkcie od 1.2.2014.700
1/201424.1.Schvaľuje rozpočet obce Jasenica pre rok 2014 v plnom znení bez výhrad.700

Uznesenia z OZ 2013

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
Neprítomní
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
29/201315.11.Schvaľuje odpredaj pozemku KN C 473/3 o výmere 46 m2 za 2 €/ m2 p. Petrovi Milákovi a manželke Jane, Jasenica č. 252. Uvedená parcela sa nachádza pri ich rodinnom dome vedľa kaštieľa.5002
28/201315.11.Schvaľuje výberové konanie na obecného kontrolóra z dôvodu odstúpenia p. Ing. Mariany Šípekovej pre nový pracovný pomer. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.1.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obálky je možné doručovať na obecný úrad v Jasenici do 23.1.2014 do 14.00 hod. Oznam o výberovom konaní bude uverejnený v miestnej tlači a na internetovej stránke obce.5002
27/201315.11.Zamieta žiadosť o dotáciu pre činnosť CVČ pre Cirkevnú školu sv. Augustína pre rok 2013.0502
26/201315.11.Schvaľuje Doplnok VZN č.1 o komunálnom odpade pre rok 2014 . Poplatok na 1 občana sa schvaľuje vo výške 19 €/ rok. Ostatné ustanovenia ostávajú nemenné. 5002
25/201315.11.Schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy č.1 na nájom- odovzdanie pozemkov na parcele KN C č.395 v k.ú. Jasenica na s MAS Naše Považie za účelom, zriadenia – výstavby , inštalácie a montáže informačnej tabule o obci. 5002
24/201315.11.Schvaľuje inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventúr za rok 2013 v zložení:
Predseda komisie : Elena Lejčíková
Členovia komisie : Stanislav Grbál, Roman Kalaš
5002
23/201315.11.Schvaľuje zmenu rozpočtu pre rok 2013 v kapitole - príjmy z dobropisov a vo výdaji materskej a základnej školy.5002
22/201315.11.Schvaľuje Štatút obecnej knižnice v obci Jasenica.5002
21/201316.8.Schvaľuje vydanie kolaudačného rozhodnutia na drobnú stavbu „ malokapacitný bitúnok – prestavba" na parc. č. KN C 1002/25 v k.ú. Jasenica. 6001
20/201316.8.Schvaľuje otváracie hodiny pre žiadateľa Dušana Jandúcha, Jasenica č.4 nasledovne :
Pondelok : 15:30 do 17:30
Utorok : zatvorené / dostupnosť na telefóne od 8:00 do 18:00/
Streda : 15:30 do 17:30
Štvrtok : zatvorené / dostupnosť na telefóne od 8:00 do 18:00
Piatok : 15:30 do 17:30
Sobota : 8:30 do 12:00
Nedeľa : Zatvorené
6001
19/201316.8.Schvaľuje zmenu rozpočtu pre rok 2013 nasledovne:
Príjmová časť - položky 111 221 322 001 Nákup motorového vozidla CZ - 9 000 €
41 221 292 012 Príjmy VZ/ vlastné zdroje/ - 2 880 €
52 221 513 002 Úver – obecný vodovod - 26 137 €
52 221 513 002 Úver - asfaltovanie ciest - 84 616 €
Výdavková časť - položky 111 221 01.1.16 711 001 Nákup motorového vozidla - 9 000€ 41 221 01.1.16 714 001 motorové vozidlo – VZ - 2 880 € 52 221 045 asfaltovanie ciest - 84 616 €
6001
18/201316.8.Schvaľuje navýšenie investičného úveru z PRIMA banky na sumu 200 000 €. 6001
17/201331.5.Ruší uznesenie č. 5/2013 zo dňa 25.1.2013
6010
16/201310.5.Schvaľuje dofinancovanie pobytu v sociálnom zariadení „PANDA“
v Hornej Marikovej pre nášho občana Jána Zelenáka v sume cca 200 €/mesačne a prevod majetku uvedeného občana darovacou zmluvou na obec.
5000
15/201310.5.Schvaľuje dodatok k zmluve o vývoze odpadu zo dňa 31.3.2009 fy Strako , v ktorom sa znižuje poplatok za vývoz popolníc z 0,77 € na 0,70 + DPH
Uvedený dodatok má účinnosť od 10.5.2013.
5000
14/201310.5.Schvaľuje zmenu zastavovacieho plánu IBV v lokalite „ A“ na parcelu
KN C 1082/4 k.ú. Malá Jasenica pre p. Pecníka, zároveň ruší uznesenie
č. 20/1995 zo dňa 26.9.1995. Ostatné parcely v uvedenej lokalite ostávajú nezmenené.
5000
13/201310.5.Schvaľuje čerpanie úveru v Prima banke do výšky 150000€ na výstavbu obecného vodovodu /časť od kríža pri K. Jankoviechovi – Farské, časť od miestnej fary – k Jánovi Jurkemíkovi / a miestnych komunikácii v dĺžke cca 2980 m2.5000
12/201310.5.Schvaľuje použitie prebytku v sume 10778,23 € na kapitálové výdavky
obce.
5000
11/201310.5.Schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 5000
10/201310.5.Schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013" podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5000
9/20131.3.Schvaľuje VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi.6000
8/20131.3.Schvaľuje podľa voľby hlavného kontrolóra, ktorá prebehla na zasadnutí OZ do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Marianu Šípekovú. Menovaná bude vykonávať funkciu 6 rokov, s úväzkom 0,1 od 5.3.2013.5100
7/20131.3.Schvaľuje umiestnenie stavby „ Rodinný dom – novostavba" na parcele KN C 49 a KN C 45/2 v k.ú. Jasenica pre Ing. Miroslava Šibíka. Navrhovaná stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPO obce Jasenica.6000
6/20131.3.Plat starostky obce vo výške : základná mzda : priemerná mzda v NH x 1,98
odmena: 37,5% zo základnej mzdy
Mzda sa v číslach uverejní v nasledovnom zastupiteľstve a zápisnici, podľa dátumu, kedy bude oznámená priemerná mzda v NH za rok 2012.
6000
5/201325.1.Na základe zverejnenia predaja obecného pozemku parc.č. KN C 391/2 k.ú. Jasenica – orná pôda o výmere 184 m2 za 13,30 /m2, t.j. 2447,20 €
schvaľuje predaj uvedenej parcely pre Vladimíra Lejčíka, bytom Jasenica 132.
7000
4/201325.1.Po nahliadnutí výkresovej dokumentácie schvaľuje zastavovací plán v lokalite „Pole“.7000
3/201325.1.Schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica na rok 2013.
6010
2/201325.1.Doporučuje vyhlásiť výberové konanie na obecného kontrolóra v termíne do 22.2.2013. Výberové konanie /otváranie obálok/ na obecného kontrolóra sa uskutoční dňa 1.3.2013 o 16,30 hod.7000
1/201325.1.Schvaľuje rozpočet na rok 2013 a to nasledovne:
Bežné príjmy 551418 €
Kapitálové príjmy 20000 €
Finančné operácie príjmové 21028 €
Spolu : 592446 €
Bežné výdavky 493376 €
Kapitálové výdavky 48798 €
Výdavkové finančné operácie 50272 €
Spolu : 592446 €
700

Uznesenia z OZ 2012

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
28/201230.11.Súhlasí so zmluvou a dodatkom o zriadení vecného bremena, ktorá bola uzatvorená
medzi účastníkmi :
1. Jozefom Moravíkom, rod. Moravík, bytom Jasenica 238, 01817, ako povinný z vecného bremena
2. Obcou Jasenica č. 130, 018 17 Jasenica, IČO : 00317349, zastúpená Ing. Táňou Kňažkovou-starostkou obce, ako povinnými z vecného bremena
3. PhDr. Emíliou Smataníkovou, rod. Moravíková, bytom
Jasenica 251, 018 17 Jasenica, ako oprávnenou z vecného bremena.
Obecné zastupiteľstvo v Jasenici súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v práve vloženia kanalizačného potrubia na pozemku registra C KN parc.č. 174/3, zastavované plochy a nádvoria o výmere 565 m2 a C KN parc.č. 175/4 zastavované plochy a nádvoria o výmere 2539 m2, v práve užívania prípojky, disponovania s ňou, v práve vstupu na nehnuteľnosti a v práve umiestnenia kanalizačnej prípojky na pozemku registra C KN parc.č. 174/3 v prospech vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 173/1 záhrady o výmere 561 m2.
Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Jasenica.
700
27/201230.11.Schvaľuje Zastavovací plán pre IBV / lokalita Lúčky/ s podmienkou dopracovať projekt spojenia s Lokalitou IBV “A“. Jedná sa o parc.č. KNC 1082/17, 1082/21-24, 1082/26.
26/201230.11.Nesúhlasí s vydaním kladného spoločnosti SYNOT TIP, spol.s r.o. so Sídlom Poprad – Matejovce o umiestnenie a prevádzkovanie videohier v Hostinci Hradišťan Jasenica 135. 700
25/201230.11.Schvaľuje návrh VZN
– o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad pre rok 2013.
Poplatok za komunálny odpad vo výške 20 € na osobu/rok. Zároveň schvaľuje zníženie poplatku na10 € za osobu/rok pre :
- študenta bývajúceho na internáte /treba doložiť potvrdenie o návšteve školy/
- osobu, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí /doložiť pracovnú zmluvu/
- osobu, ktorá sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce v zdaňovacom období.
Poplatok za miestne dane :
- záhrady, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plochy 1,85 €
- stavebný pozemok 18,58 €
700
24/201230.11.Schvaľuje pre rok 2012 zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre rodinu Ing. Jozefa Jánošíka súp.č. 128 vo výške 65 €.700
23/201230.11.Navrhuje a zverejňuje návrh na odpredaj obecného pozemku parc. č. KN C 391/2 k.ú Jasenica – orná pôda o výmere 184 m2 za 13,30/m2 t.j. 2447,20 €.700
22/201230.11.Schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2012 podľa skutočného plnenia a podľa jednotlivých kódov zdroja.700
21/201230.11.Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení :
Elena Lejčíková – predseda komisie, Roman Kalaš – člen, Ing. Milan Jankoviech – člen.
403
20/201214.9.Schvaľuje čerpanie investičného úveru z PRIMA banky na vybudovanie obecného vodovodu v častiach Horeriečie a od fary po p. Jána Juremíka.700
19/20127.9.Schvaľuje preplatenie časti odbočky vodovodu od Petra Pavlíka po Ing. Vladimíra Zborana. Táto odbočka bude slúžiť pre vodovod štvrte Horeriečie.700
18/20127.9.Zamieta sa žiadosť p. Anny Gáboríkovej na preplatenie vodovodnej prípojky. 700
17/20127.9.Schvaľuje zmenu rozpočtu v kapitálových investíciách zamieňa sa investícia do miestnych komuníkacií za investíciu do verejného vodovodu a taktiež sa schvaľuje preklenovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.700
16/201229.6.Schvaľuje zmenu v ÚPD Jasenica v lokalite Lúky na parc. KNC 1215/8, 1215/9, 1215/10 z KBV na IBV. Podmienkou zmeny je prepracovanie zastavovacieho plánu v lokalite Lúky, ktorú vypracujú žiadatelia zmeny na vlastné náklady.600
15/201229.6.Schvaľuje prístupovú cestu Pod Dielom KNC 1244/14, KNC 1254/4 ako verejnoprospešnú stavbu – prístupovú komunikáciu k IBV.600
14/201229.6.Schvaľuje VZN č. 1/2012 o úhrade za sociálne služby – opatrovateľská služba a odľahčovacia služba poskytované obcou Jasenica od 1.1.2013.600
13/201229.6.Schvaľuje príspevok vo výške 7 € od rodičov pre MŠ v Jasenici od 1.9.2012.600
12/201229.6.Schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku kaderníctva Ivety Matejkovej, bytom Jasenica 29 nasledovne :
Pondelok : 12.00 – 17.00
Útorok : 8.30 - 17.00
Streda : 10.00 - 18.00
Štvrtok : 8.30 - 17.00
Piatok : 10.00 - 18.00
Sobota : objednávky
600
11/201213.4.Schvaľuje čerpanie preklenovacieho úveru z Prima Banky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia obce.600
10/201213.4.Schvaľuje príspevok vo výške 33 € na činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Považská Bystrica.600
9/201213.4.Schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.600
8/201213.4.Schvaľuje zvýšenie poplatku za vývoz popolníc z ceny 0,70 € na zvýšenú cenu 0,77 €
od 1.4.2012 pre fy Strako, s.r.o. Papradno.
600
7/201213.4.Schvaľuje VZN č. 1/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom obce.600
6/201213.4.Schvaľuje odpredaj pozemku KNC 519 o výmere 219 m2 /záhrada / a KNC 517/2 o výmere
12 m2 /zastavaná plocha/ k.ú. Veľká Jasenica podľa GP číslo 116/2012 za 2 €/1 m2.
600
5/201227.1.Schvaľuje vybudovanie verejného osvetlenia a rozvodu verejného rozhlasu v spolupráci
s SSE – distribúcia, spolu s budovaním NN – prípojky, ktorú buduje SSE – distribúcia
v lokalite Lúky.
700
4/201227.1.Schvaľuje predloženú inventarizáciu majetku obce Jasenica za rok 2011.700
3/201227.1.Schvaľuje rozpočet obce na rok 2012.700
2/201227.1.Schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2011.700
1/201227.1.Schvaľuje Územný plán obce Jasenica vypracovaný firmou SK Valencia - Ing.arch.Zdena Brzá a Návrh VZN obce Jasenica o záväzných častiach územného plánu obce Jasenica.700

Uznesenia z OZ 2011

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
33/20119.12.Schvaľuje krátkodobý bankový investičný úver / spolufinancovanie 5 %/ pre realizáciu projektov Aeroškola s Marienkou a Mařenkou vo výške 11890,35 € a obecný vodovod vo výške 3999,89 €.700
32/20119.12.Schvaľuje plat starostky na rok 2012 vo výške brutto : 1994,63 €. /t.j. nezmenený oproti r. 2011/700
31/20119.12.Schvaľuje sponzorský príspevok vo výške 100 € na rok 2012 pre Občianske združenie KLUB VENUŠA Považská Bystrica.700
30/20119.12.Schvaľuje p. Elenu Lejčíkovú ako člena do Rady MŠ Jasenica.601
29/20119.12.Schvaľuje zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2011 vo výške 40% pre rodinu Ing. Jozefa Jánošíka, Jasenica č. 128.700
28/20119.12.Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení :
Elena Lejčíková - predseda komisie, Ing. Milan Jankoviech – člen, Roman Kalaš - člen
403
27/20119.12.Schvaľuje cenu za odber vody z obecného vodovodu na 0,90 €/m3. Týmto uznesením sa pozastavuje uznesenie č. 24/2011 zo dňa 4.11.2011, nakoľko obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že obec bude prevádzkovať obecný vodovod počas platnosti rozhodnutia skúšobnej prevádzky do konca mája 2012.
601
26/20114.11.Schvaľuje doplniť VZN o miestnych poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne : - Kaštiel - nájomca p. Anton Turičík 150 €/rok - GASTRO JAS p. Jaroslav Zelenák 300 €/rok Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.500
25/20114.11.Schvaľuje doplniť uzn. č. 22/2011 zo dňa19.8.2011 - odkúpenie pozemkov pod cestu pri p. Milanovi Jánošíkovi za 1€/m2. 500
24/20114.11.Schvaľuje odovzdať prevádzkovanie obecného vodovodu fy Považská vodárenská spoločnosť a. s. Pov. Bystrica. Schválenie nájomnej zmluvy bude predmetom ďalšieho zastupiteľstva. 500
23/20114.11.Schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina ako budúceho oprávneného v práve uloženia zemného káblového VN a NN siete pre IBV Lúky na pozemkoch KN C 594/1, KN C 652, KN C 1215/3, KN C 1215/5, KN C 1215/6 v k.ú. Jasenica. 500
22/201119.8.Schvaľuje zameniť a odkúpiť pozemky pod cestou pri p. Milanovi Jánošíkovi podľa GPč. 472/2011, ktorý vypracoval p. Eduard Švec.700
21/201119.8.Schvaľuje uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Obcou Jasenica a Spoločenstvom urbariátu obce Jasenica dňa 1.9.2011 na parcelu KNE parc.č. 307 – ostatná plocha o výmer 4519 m2, na dobu určitú, a to 20 rokov od dňa 1.9.2011 do 31.8.2031 s ročným nájmom 1 €.700
20/201119.8.Schvaľuje pôžičku na žitie vo výške 1000 € pre Vincenta Pavlíka, Jasenica 259 s tým, že od 09/2011 bude dlžník svoju dlžobu mesačne vo výške 150 € splácať Obecnému úradu Jasenica.700
19/201124.6.Schvaľuje výstavbu drobnej prevádzky – skladové priestory na parcele KN-C 221 pre p. Petra Beleja.700
18/201124.6.Schvaľuje plat starostky obce podľa zákona č. 154/2011 Z.z. nasledovne :
a to : priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR (769,€)
základný plat 769 € x 1,98 = 1552,63
31 % odmena zo základného platu 472,01 Spolu : 1994,63
700
17/201124.6.Schvaľuje návrh poslancov Jozefa Janáčka a Romana Kalaša vzdanie sa poslaneckej odmeny za rok 2011.502
16/201112.5.Schvaľuje odpredaj pozemku č. KN E 33/3 o výmere 7 m2 za 1,70/m2 s tým, že vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a podanie návrhu na vklad bude znášať žiadateľka.600
15/201112.5.Schvaľuje inventúrny súpis majetku obce Jasenica, ktorú previedla inventarizačná komisia schválená uzn.č. 38/2010 zo dňa 16.12.2010. 600
14/201112.5.Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 600
13/201112.5.Schvaľuje „Návrh zadania územného plánu obce“ a berie na vedomie stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne, odboru územného plánovania v zmysle § 20 ods. 5 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon / v znení neskorších predpisov zaslané listom, v ktorom súhlasí, aby podľa § 20 ods.7 písm. c./ stavebného zákona, schválilo návrh zadania územného plánu obce / ÚPN-O /Jasenica. 600
12/201124.3.Súhlasí s tým, aby vývoz separovaného odpadu prevádzala f. Chudovský minimálne do konca roku 2011, kedy sa môže zmluva opätovne prehodnotiť.520
11/201124.3.Schvaľuje rozšírenie drobnej prevádzky Pneuservisu na parcele KN C 282/1,282/2 k.ú. Jasenica pre stavebníka Zdena Jánošíka Jasenica č. 319. 700
10/201124.3.Schvaľuje zmenu otváracích hodín pre prevádzku SPORT PUB nasledovne :
Sobota 10:00 hod. – 4:00 hod
V prípade sťažnosti na poriadkovej komisii sa okamžite otváracie hodiny v sobotu rušia.
601
9/201124.3.Schvaľuje zriadenie Obecného hasičského zboru podľa zákona č. 314/2001 § 33 a zároveň za veliteľa obecného hasičského zboru vymenúva na návrh DPZ
p. Jozefa Pavlíka po schválení okresným riaditeľstvom PZ Považská Bystrica.
pokladník – Ing. Milan Jankoviech, strojník – Milan Pecník, Zdeno Jánošík.
K 1.4.2011 odovzdá bývalý veliteľ DPZ František Šibík novému veliteľovi Jozefovi Pavlíkovi
za prítomnosti člena obecného zastupiteľstva a starostky obce majetok DHZ.
700
8/201124.3.Schvaľuje podanie žiadosti Štrukturálny fond na zakúpenie traktora + mulčovač a taktiež schvaľuje 5% spoluúčasť obce pri ich realizácií. 700
7/201124.3.Schvaľuje horeuvedené zvýšenie stravného v školskej jedálni od 1.3.2011. 700
6/201124.3.Schvaľuje Ing. Táňu Kňažkovú ako člena do Rady Základnej školy v Brvništi na funkčné obdobie 4 rokov. 700
5/201124.3.Schvaľuje programový rozpočet pre rok 2011, a to :
Bežný rozpočet príjmový 586931 €
Kapitálový rozpočet príjmový 142684 €
Finančné operácie príjmové 39193 €
Spolu 768808 €
Bežný rozpočet výdaj 545847 €
Kapitálový rozpočet výdaj 43341 €
Finančné operácie výdaj 179620 €
Spolu 768808 €
700
4/201127.1.Schvaľuje Finančný príspevok vo výške 100 € na existenciu neziskovej organizácie.700
3/201127.1.Schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 100 € pre občianske združenie KLUB VENUŠA Pov. Bystrica, ktoré sa zaväzuje túto dotáciu použiť na rekondično-regeneračné aktivity žien s onkologickým ochorením.700
2/201127.1.Zriaďuje komisiu verejného záujmu a zároveň volí
predsedu komisie : Stanislav Grbál
členov komisie : Jozef Janáček
Ing. Anton Kňažko
700
1/201127.1.Schválilo Prenájom kaštieľa, súpisné číslo 85 na parcele č. KN-C 473/1, zapísaný na Katastrálnom úrade Považská Bystrica, Správa katastra Pov. Bystrica na LV č. 1, k.ú. Jasenica, Obec Jasenica. Týmto uznesením má právo starostka obce, ako štatutár obce, nájomnú zmluvu podpísať.610

Uznesenia z OZ 2010

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
38/201016.12.Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Jarmila Bašová – predseda, Mgr. Alena Zboranová – člen, Jana Cigániková – člen, Elena Lejčíková člen
Roman Kalaš člen
37/201016.12.Schvaľuje predloženie žiadosti o FP v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR, oblasť podpory 1.6
Fond mikroprojektu za účelom realizácie komplementárneho mikroprojektu Stretneme
sa na Huslenkách-Potkáme se v Jasenici.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie mikroprojektu v prípade
schválenia žiadosti o FP.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 15% z celkového rozpočtu
projektu, t.j. 1817,59 €
Celkový rozpočet mikroprojektu : 12117,30 €
36/201016.12.Schvaľuje výstavbu objektu drobnej prevádzky na parcele KNC - 602 k.ú. Jasenica
pre Ivetu Matejkovú, Jasenica 29.
35/201016.12.Určuje 15 % odmeny mesačne z hrubej mzdy, ktorá je daná priemernou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve SR uverejnenou štatistickým úradom v I. Q bežneho roka.
34/201016.12.A. zriaďuje
komisie, a to: Stavebnú komisiu, Poriadkovú komisiu
B. volí
a/ predsedu komisie stavebnej: Ing. Anton Kňažko, členovia komisie: Ján Jurkemík, Roman Kalaš
b/ predsedu komisie poriadkovej: Jozef Janáček, členovia komisie: Ing. Milan Jankoviech, Elena Lejčíková
33/201016.12.Poveruje poslanca Ing. Antona Kňažka zastupovaním starostky obce.
32/201016.12.A. berie na vedomie
a/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
b/ vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
a/ novozvolený starosta obce Ing. Táňa Kňažková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Stanislav Grbál, Ing. Milan Jankoviech, Jozef Janáček, Ján Jurkemík, Elena Lejčíková, Roman Kalaš, Ing. Anton Kňažko
27/201025.11.Schválilo odmenu pre starostku obce vo výške jedného mesačného platu. 600
26/201025.11.Súhlasí s vyplatením odmeny vo výške 100 € pre každého člena OZ. 600
25/201025.11.Doporučuje upraviť rozpočet pre rok 2010 podľa skutočného plnenia. 600
24/201025.11.Schvaľuje zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu pre rok
2011 vo výške 15 € na osobu s tým, že študenti, ktorí študujú mimo územia SR majú 50%
zľavu na osobu.
600
23/20107.10.Schvaľuje prenájom nebytových priestorov v kaštieli na dobu 20 rokov s mesačným nájmom 500 € od 1.2.2011 s tým, že spotrebu elektrickej energie, plynu, a všetky iné bežné výdavky bude nájomca prenajímateľovi refundovať okamžite – t.j. do 7 dní po vystavení faktúry. 700
22/201019.8.Schvaľuje zľavu za vývoz komunálneho odpadu pre rodinu Klabníkovú vo výške 50%. 700
21/201019.8.Schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke SPORT PUB Jasenica 33,
a to: Piatok : 10.00 hod. – 24.00 hod.
Sobota: 10.00 hod. - 23.00 hod
s tým, že priestory v okolí predajne po diskotékach prevádzkovateľ musí upratať.
700
20/201019.8.Schvaľuje výber nájomcu prostredníctvom realitnej kancelárie
a určenie nájmu podľa obchodného. zákonníka.
601
19/201019.8.1/ určuje
a/ v súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 9 ods.3, zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa
27.11.2010, ţe pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva tvorí obec Jasenica jeden viacmandátový volebný obvod, a pre voľby starostu obce tvorí obec Jasenica jeden jednomandátový volebný obvod,
b/ pre nové volebné obdobie počet 7 volebných poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenici
2/ určuje
v súlade s § 11 ods. 4, písm., i/ zák.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pre nové volebné obdobie úväzok starostu obce v rozsahu 1,0.
700
18/201019.8.Schvaľuje hospodárenie obce za I. polrok 2010 bez výhrad.
17/20102.6.Schvaľuje zmarenú investíciu vo výške 17697,70 € vyradiť z evidencie
učtovníctva.
700
16/20102.6.Schvaľuje prenájom priestorov sály KD a zasadačky obecného úradu
hore uvedeného nájmu od 1.1.2011.
700
15/20102.6.Schvaľuje mesačný nájom kaštieľa pre Vlastivedné múzeum
Pov. Bystrica vo výške 500 € s účinnosťou od 1.10.2010.
700
14/20102.6.Schvaľuje inventúrny súpis majetku obce Jasenica, korú previedla
inventarizačná komisia schválená uzn.č. 26/2009.
700
13/20102.6.Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
700
12/20102.6.Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov Obce Jasenica s účinnosťou od 3.6.2010.700
11/201025.3.Súhlasí s pôžičkou vo výške 200 € na dobu 4 mesiace v splátkach 50 € mesačne p. Miroslavovi Šibíkovi na pohreb svojej matky Anny Šibíkovej.
10/201025.3.Na základe žiadosti o finančný príspevok na chod obecnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Jasenica obecné zastupiteľstvo schvaľuje
príspevok na chod organizácie Jednoty dôchodcov Jasenica vo výške 300 € na rok 2010.
700
9/201025.3.Súhlasí s doplnením využitia plochy na KBV – (komplexná bytová výstavba) v Doplnku ÚPD v lokalite Lúky. 700
8/201025.3.Súhlasí s použitím preklenovacieho úveru z DEXIA banky Slovensko na investičnú akciu „Všešportový areál Obce Jasenica".700
7/201025.3.Súhlasí s predloženým rozpočtom na rok 2010, a to:
Bežný príjem 605448 € Bežný výdaj 589417 €
Kapit. príjem 274000 € Kapit. výdaj 394092 €
Fin. operácie 140997 € Fin. operácie 36936 €
Spolu : 1020445 € 1020445 €
700
6/201025.3.Súhlasí so spolufinancovaním úpravy busty Andreja Hlinku a okolia do výšky 1000 €. 601
5/201027.1.Súhlasí s odpredajom parciel v lokalite Lúky – Pod slivkami, ktoré vznikli z pôvodnej ich parcely 56/1 pôvodným vlastníkom za 0,033 €/m2. 700
4/201027.1.Schvaľuje 5 % účasť na realizácii štrukturálneho projektu cezhraničnej spolupráce s obcou Huslenky pod názvom „ Aeroškola s Marienkou a Mařenkou“. 700
3/201027.1.Schvaľuje doplnenie územného plánu o komplexnú bytovú výstavbu v časti Lúky k.ú. Jasenica a tiež schvaľuje výstavbu polyfunkčného objektu. 700
2/201027.1.Súhlasí s rozpočtovým provizórium pre I. štvrťrok 2010. 700
1/201027.1.Súhlasí s vybudovaním rigolu na odvodnenie a taktiež s preplatením nákladov vynaložených na jeho výstavbu priebežne podľa predložených dokladov a skontrolovania prevedených prác. 700

Uznesenia z OZ 2009

ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
ČísloOZ z dňaObsah uzneseniaZaProtiZdržal
sa
31/200926.11.Berie na vedomie oboznámenia sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Nášho Považia a s jej aktualizáciou. Obec zároveň berie na vedomie podanie žiadosti o NFP na základe výzvy č. 2009/PRV/15 vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva SR. 700
30/200926.11.Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.700
29/200926.11.Súhlasí s odpredajom parciel KN 1214/17 o výmere 1340 m2, 1210/3 výmere 18 m2 pre Annu Kozáčikovú a KN 1214/18 o výmere 960 m2 pre Annu Brezničanovú v lokalite Zábrežok za 0,033 €/m2. 700
28/200926.11.Schvaľuje príspevok vo výške 40 € na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci. 502
27/200926.11.Súhlasí, aby rozpočet za rok 2009 bol upravený v jednotlivých kapitolách podľa skutočného plnenia. 700
26/200926.11.Súhlasí s inventarizačnou komisiou v zložení : Igor Očkay – predseda Mária Kolkusová - člen Jozef Baninec - člen.403
25/200924.9.Schvaľuje prideliť 3 izbový podkrovný byt v 16 b.j. p. Žiačkovi, v prípade jeho odmietnutia doporučuje prideliť byt p. Papulákovi, nakoľko očakávajú prírastok do rodiny a 2 izbový byt je nevyhovujúci. Taktiež OZ požaduje, aby 3 izbový byt bol odovzdaný v pôvodnom stave.600
24/200924.9.Schvaľuje ročnú odmenu vo výške 332 € /10001, 83 Sk pre Adrianu Šterdasovú za vedenie obecnej kroniky.501
23/200924.9.Schvaľuje navrhované otváracie hodiny v novovytvorenej prevádzke v priestoroch Jednoty, a to: pondelok – nedeľa od 11:00 – 22:00 hod.600
22/200923.7.Schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie k rodinným domom uvedených občanov vo výške 9 000EUR s tým, že ½ nákladov zaplatia formou pôžičky obci majitelia rodinných domov ,ku ktorým sa bude miestna komunikácia rekonštruovať v rovnakom pomere.700
21/200923.7.Schvaľuje výšku pokuty 200 EUR pri dokázaní vypúšťania septiku do dažďovej kanalizácie alebo do rieky.700
20/200923.7.Schvaľuje správu obecného kontrolóra o hospodárení obce za rok 2008.700
19/200923.7.Súhlasí s predloženým návrhom spracovania komplexného územného
obce Jasenica v obstarávacej sume 16 600 EUR.
700
18/200923.7.Rozhodlo, že uvedená čiastka – 200 EUR sa od pozostalých vymáhať nebude.700
17/200923.7.Súhlasí s predajom parcely č. KN-C 573 o výmere 90,5 m2 p. Pavlovi Žbodákovi za 10 EUR/m2.430
16/200923.7.Súhlasí s úpravou rozpočtu podľa predloženého návrhu.700