Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa22.januára 2015 o 17.00 v zasadačke obecného úradu.

Program

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN 1/2015 – Štatút obce Jasenica
 5. VZN 2/2015 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 6. Komisie obecného zastupiteľstva – odsúhlasenie náplne práce a voľba členov komisií
 7. Voľba predsedu a členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva
 8. Organizačný poriadok obecného úradu
 9. VZN 3/2015 Nakladanie s finančnými prostriedkami obce Jasenica
 10. Pracovný poriadok obecného úradu
 11. Pracovný poriadok ZŠ a MŠ
 12. Obecný vodovod – aktuálny stav výstavby a prevádzky
 13. Vývoz odpadu – aktuálny stav
 14. Rozpočet na rok 2015
 15. Obecná stránka a obecné noviny
 16. Rôzne
 17. Diskusia

 

V Jasenici, 16.1.2015                                                                                                              Ing. Richard Pekar

starosta obce