Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa23.apríla 2015 o 17.00 v zasadačke obecného úradu.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN 4/2015 – o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Jasenica
 5. VZN 5/2015 – o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania
 6. VZN 6/2015 - o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Jasenica
 7. Smernica č.1/2015 Smernica č. 1/2015 k rozúčtovaniu nákladov za byt a za služby spojené s jeho užívaním
 8. Zúčtovanie zálohových záruk  nájomníkov obecných bytov na splácanie nájmu
 9. Rekonštrukcia lávky cez rieku Papradnianka
 10. Riešenia na zvýšenie bezpečnosti na ceste III. triedy 50750 prechádzajúcej obcou
 11. Výsledná správa o doterajšej výstavbe vodovodu a návrh ďalšieho postupu prác
 12. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jasenica na roky 2015 - 2020
 13. Úprava výšky platu starostu obce a hlavnej kontrolórky obce v nadväznosti na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014
 14. Kontrola inventarizácie majetku Obce Jasenica vykonanej na základe schváleného harmonogramu inventarizácie OU Jasenica a ním zriadených organizácií ako súčasť účtovnej uzávierky za rok 2014
 15. Návrh na realizáciu  mapového portálu webovej aplikácie Geosense portál
 16. Právna pomoc pre potreby obce Jasenica
 17. Správa PC sietí a uchovávanie dát na obecnom úrade – aktuálny stav a riešenia
 18. Predĺženie prenájmu reštaurácie J Klub na ďalšie obdobie
 19. Rôzne
 20. Diskusia

V Jasenici, 23.4.2015                                                                               Ing. Richard Pekar

starosta obce