Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční
dňa 16. mája 2017 (utorok) o 17.00 v zasadačke obecného úradu.

 

Program

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Kontrola uznesení
  5. Realizácia cesty Lúky
  6. Predaj parcely KN C 3390/2 pod trafostanicou Lúčky SSE – Distribúcia, a.s.
  7. Rôzne
  8. Diskusia

 

V Jasenici, 10.5.2017

Ing. Richard Pekar
starosta obce

Comments are closed.