Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 o 17.00 v zasadačke obecného úradu.

 

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2016
 6. Záverečný účet obce Jasenica za rok 2016
 7. Vykonanie auditu za rok 2016
 8. Oslavy 35. výročia partnerstva s obcou Huslenky a 60. výročia TJ Hradišťan Jasenica
 9. Jasenické nôtenie – 7.ročník
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
 11. Rôzne
 12. Diskusia

 

V Jasenici, 23.6.2017

Ing. Richard Pekar
starosta obce