Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Pozemky

Daň z pozemkov sa vypočíta tak, že plocha vo štvorcových metroch sa vynásobí hodnotou za štvorcový meter a výsledok sa vynásobí sadzbou dane, ktorú určila obec.

 

Hodnota za m2 Sadzba dane
Orná pôda, vinice, ovocné sady 0,1613 € 0,25 %
Trvalé trávnaté porasty 0,0312 € 0,50 %
Záhrady, zastav. plochy, nádvoria, ostatné plochy 1,85 € 0,25 %
Stavebný pozemok 18,58 € 0,25 %
Lesy 0,09 € 0,25 %

 

Stavby

Rodinný dom

základné podlažie

1. podlažie

pivnice obytné

pivnice neobytné

Hodnota za m2

0,033 €

0,024 €

0,024 €

0,016 €

Rekreačné a záhradné chatky 0,165 €
Garáže 0,323 €
Poľnohospodárske budovy 0,049 €
Stavby na podnikateľskú činnosť 0,663 €
Priemyselné stavby 0,398 €
Ostatné stavby 0,165 €
Byty 0,066 €
Nebytové priestory 0,323 €

Iné

Komunálny odpad 20 € / občan
Pes 2,32 €

 

Poplatky

Stavebné povolenie RD 50 €
Kolaudačné rozhodnutie RD 35 €
Ohlásenie drobnej stavby 10 €
Drobná stavba - studňa 16,50 €