O Z N A M o termíne podávania žiadostí do Materskej školy Jasenica

 

Riaditeľka Materskej školy v Jasenici oznamuje, že dňa 25.02.2015 o 15,00 hod. sa v materskej škole budú podávať žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania pre školský rok 2015/2016.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

-v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú:

a)deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

b)deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c)deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

d)deti zamestnaných matiek

e)ostatné deti podľa veku (najskôr staršie deti)

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci Jasenica.

 

Do MŠ prijímame deti, ktoré majú osvojené hygienické a samostatné sebaobslužné návyky.

 

Jarmila Bašová

riaditeľka MŠ Jasenica

 

Žiadosť vo formáte .doc na stiahnutie

Žiadosť vo formáte .pdf na stiahnutie